Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014 

Deze terugblik op het afgelopen jaar is geschreven in 2015, het jaar waarin de gestelde millenniumdoelen gerealiseerd hadden moeten zijn. Dat voornemen kon niet worden waargemaakt, want daarvoor was een half miljard nodig. Maar intussen is wel 1 miljard uitgegeven aan de bewapeningswedloop.

 Al sedert de millenniumwisseling zetten wij ons met hart en ziel in om de schrijnende armoede en marginalisatie van onze blinde confrères en -soeurs in Kameroen uit de wereld te helpen. Via het stimuleren van hun kwaliteiten en het scheppen van kansen proberen wij hen een menswaardige en autonome toekomst te  bieden, samen met onze lokale samenwerkingspartners. Met een opleiding of middel van bestaan willen we hen zo een hengel in handen geven. Soms ook moeten we hen tijdens crises te hulp komen via ons noodfonds. Zo is hun motto geworden: “Nous avons perdu la vue, mais pas la vie.”

 Met uw steun gaf u ons werk handen, voeten en vleugels. Zo vormen wij samen een ketting van solidariteit waarin elke schakel onmisbaar is om ons doel te realiseren.

Op 15 november herdacht onze stichting haar  15-jarig bestaan. Wij hebben intussen onze vernieuwde website gepresenteerd: eigentijds, aansprekend en overzichtelijk, maar door ‘Websiteplaneet’ gebouwd tegen sociaal tarief.

Bestuur

In 2014 zijn er maar drie bestuursvergaderingen gehouden, maar tussentijds is er wel frequent overleg gevoerd..

Sinds 1 februari 2014 wordt de functie van voorzitter vervuld door Sharon van der Borden (10-02-1989); met haar komst is ons bestuur verjongd. Zij bewees haar kwaliteiten en betrouwbaarheid op administratief gebied al sinds 2007. Als Tolk Nederlandse Gebarentaal heeft zij ook ervaring met doofblinden.

Peter van Leerdam is onze daadkrachtige en pragmatische adviseur. Hij is als bouwkundige in Kameroen al sinds jaren actief voor het ziekenhuis St. Martin de Porres in Njinikom, gelegen in het Noordwesten, en voor kinderen met een  motorische beperking. Hij is ook degene die onze containertransporten organiseert.

Wij beschikken ook over een Kameroenese adviseur, Colince Kouwa, voor het beoordelen van de urgentie van hulpgoederen en voor diplomatieke correspondentie met Kameroenese overheden.

 

Communicatie

Meermalen per week hebben wij contact met onze partners in Kameroen, hetzij telefonisch, hetzij per e-mail. Dit is nodig om op spoedeisende situaties adequaat te kunnen reageren en om cultureel gerelateerde miscommunicatie en mogelijke corruptie te voorkomen.

Onze partners leggen maandelijks schriftelijk verantwoording af van de uitgaven die met onze toestemming gedaan zijn.

Onderwijs

De blindenorganisatie ACFISA in Douala geeft momenteel nog onderwijs in de provisorische ruimte van het Centre de la Jeunesse van de overheid, maar die oefent vanwege renovatieplannen steeds meer druk op hen uit om het centrum te verlaten.

Dankzij genereuze donaties konden wij voor een dertigtal blinde en zeer slechtziende weeskinderen daar ook voor het schoolseizoen 2013-2014 weer de school- en verzorgingskosten financieren.

Naast de basisvaardigheden zoals braillelezen en -schrijven, machineschrijven, aangepaste rekenmethoden, mobiliteitsinstructie en sociale vaardigheden worden zij waar mogelijk geïntegreerd in het reguliere onderwijssysteem. Daarbij blijken confessionele scholen eerder bereid te zijn om leerlingen met een visuele beperking aan te nemen.

Aan het eind van elk schooljaar kijkt voorzitter Robert Eyaman met spanning uit naar de school- en studieresultaten die niet zelden aanleiding geven tot tranen van vreugde.

Het rapport en de financiële verantwoording over het schooljaar 2013-2014 zijn beschikbaar.

De blindenschool CISPAM te Bafoussam steunden wij niet alleen met leermiddelen en hulpgoederen, maar ook met kettingpapier voor de brailleprinter.

Aan leerlingen van de middelbare school Moliko en van missiescholen te Buéa die zonder leermiddelen onthand waren, zijn brailleschrijfleitjes met prikpen, pakketten braillepapier en blindenstokken uitgereikt.

Onderwijscentrum CALISA

Met het opstellen van de exploitatiebegroting voor de komende drie jaar werd wel de noodzaak duidelijk tot het zoeken van medefinanciers om straks de exploitatiekosten te kunnen dragen.

Teneinde een deskundig en betrouwbaar management van het toekomstige centrum te waarborgen, hebben wij contact gezocht met het Liliane fonds dat zich ook inzet voor onderwijs aan kinderen en jongeren met een beperking in de landen waar zij actief zijn, waaronder ook Kameroen. Zij hebben daar ook lokale waarnemers.

Eind december hebben onze lokale partners daartoe een eerste bespreking gehad met de Cameroon Baptist Convention in Bamenda voor advies over de technische uitvoering van het project. De CBC heeft ook de mogelijkheid partnerorganisaties te motiveren tot participatie.

De kosten voor aankoop van het bouwterrein, commissie van de vastgoedmakelaar, administratieve procedures e.d. ad  € 28.348,63 waren geheel voor rekening van Fakkel 2000.

Dit betekent dat ons gezamenlijke actieresultaat voor het onderwijscentrum CALISA nog in zijn geheel geparkeerd staat bij Wilde Ganzen.

Intussen is het voor de gulle gevers goed te weten dat de meerwaardepremie niet alleen geldt voor de jubileumopbrengst van de Christelijke Blindenbibliotheek te Ermelo, maar ook voor de geoormerkte bedragen die Fakkel 2000 zelf van donororganisaties ontving. Daarmee zou het voor de bouw beschikbare bedrag van € 100.778,45 kunnen worden verhoogd tot € 111.752,–. Het bouwplan is hierop inmiddels aangepast.

Inkomengenererende projecten

Voor de blindengroep GHANDIVAC in de plattelandsgemeente Elig Ngomo financierden wij in 2013 een groot pluimveeproject; de groep had daartoe zelf al een ruime bovengrondse kippenstal gebouwd.

Eind 2014 berichtte voorzitter Jean Baptiste Bessala dat de groep gezamenlijk besloten had de winst uit dit project niet op te eten, maar weer te investeren in de aanleg van een waterput ten behoeve van vers drinkwater voor de kippen. Zo leerden ook de blinden daar, ondanks hun zeer armoedige levensomstandigheden, toch vooruit te kijken.

Voorlichtingsprojecten

Van 1 t/m 8 maart 2014 werd in Douala voor de 29e maal Internationale Vrouwendag gevierd. Activiteiten: causerie, voorlichting, excursie, expositie handarbeidproducten en voedingswaren, défilé en soirée. Hieraan droegen wij 100 000 FCFA/€ 152,67 bij.

Het gedetailleerde rapport met financiële verantwoording is op aanvraag beschikbaar.

Aan de internationale Dag van de Witte Stok op 15 oktober droegen we 65 500 F CFA/€ 100, bij. In de week rond deze dag is er in Douala geflyerd en zijn er in kerken lezingen gehouden over de betekenis van de blindenstok in het verkeer en de concrete situatie van blinden in de Kameroenese samenleving. Daar is ook gevraagd de handarbeid- en voedingsproducten van blinden af te nemen.

Van deze campagnes is het gedetailleerde rapport met financiële verantwoording beschikbaar.

In de plattelandsgemeente Njombé heeft de blindengroep AMO op 3 december de Internationale Dag Gehandicapten herdacht met manifestraties en verkoop van handarbeidproducten. Dat leverde veel goodwill op bij de lokale autoriteiten. Aan deze dag droegen we 50 000 F CFA/€ 76,33 bij.

Dochterstichting

Hoewel onze branche ‘Fakkel 2000 Cameroun’ al sedert 22 mei 2012 operationeel is, werd het officiële legalisatiedocument pas in mei 2014 afgegeven. Tja, ambtelijke molens malen langzaam, maar geduld was ook hier een schone zaak.

Containertransporten leermiddelen en hulpgoederen

Wij hebben ook dit jaar weer 300 blindenstokken vanuit Canada betrokken; stokken uit China, hoewel voordelig, bleken voor rurale gebieden ongeschikt.

Wel bleken de daar bestelde Engels sprekende horloges van goede kwaliteit.

Ook hebben we een grote partij reglettes, brailleschrijfleitjes, voordelig kunnen inkopen.

Van dit voordeel kunnen we andere stichtingen laten meeprofiteren, zoals

de behoeftige blindenschool van SAJOCAH te Bafut in het Noordwesten, waarmee onze adviseur Peter van Leerdam een goed contact heeft.

Van kringloopwinkel Derdehands te Apeldoorn hebben we een grote hoeveelheid goede zomerkleding en –schoenen, strijkijzers, waterkokers etc. gekregen.

Wij blijven op zoek naar hulpmiddelen voor blinden, vooral braillemachines, zelfs als die mankementen vertonen; wij laten die repareren. Want ook andere blindenscholen door het land zitten er werkelijk  om te springen.

Ons voorjaarstransport dat op 13 maart scheep ging, kwam pas op 3 mei in de haven van Douala aan. Vandaar vertrok de container naar Njinikom, in het Noordwesten. Van onze 24 colli werd een deel op 18 juni naar Douala teruggebracht, en de rest arriveerde daar medio juli.

Vandaar werd alles gedistribueerd onder de blindengroepen door het land waarmee wij contact onderhouden.

Ons tweede transport van 55 colli en een kist vertrok op 31 augustus, in twee afzonderlijke containers. Spijtig was wel dat de zending stokken, hoewel tijdig besteld, door een computerstoring in Canada pas op 2 september arriveerde en dus moet wachten op het eerstvolgende transport.

Deze containers werden pas daags voor kerst in Douala vrijgegeven, waarop de ene naar Njinikom vertrok en de andere naar Santcou nabij Dschang. Nadat onze colli vanuit Njinnikom ook naar Santcou waren gebracht kon Robert met assistentie ze daar op 13 januari ophalen. Dankzij zijn daadkracht kwam alles weer behouden aan.

Tot dan toe organiseerde Peter van Leerdam onze transporten. Vanaf 2015 zullen deze geregeld worden door vervoerder DPA in Burg Haamstede.

Publiciteit en fondswerving

In 2014 berichtten wij over ons werk in het gesproken maandblad ‘Moet je horen’, editie mei en december.

Op vrijdag 4 juli jl. bezocht ik als secretaris de themadag Media en communicatie voor Particuliere Initiatieven die Impulsis samen met Wilde Ganzen in Utrecht organiseerde.

Op 29 november was ik aanwezig tijdens de jaarlijkse Partim-dag, ditmaal een thuiswedstrijd in Nijkerk. PARTIM is de branchevereniging voor particuliere initiatieven, kleine goede doelen die zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking.

Op onze website is inmiddels een ANBI-pagina geplaatst met de gevraagde informatie, waaronder een meerjarenbeleidsplan.

Om ons werk te kunnen voortzetten blijven donaties en giften onontbeerlijk. Wij danken al diegenen die ons zo trouw met hun jaarlijkse of periodieke giften blijven bemoedigen, soms met grote bedragen. Zij kennen dan vaak óf de Kameroenese realiteit, zoals een trouwe donatrice die ons in 2014 € 1.000,– schonk, óf de handicap vanuit eigen ervaring,zoals de familie Clazing die ons verraste met een collecte-opbrengst van maar liefst € 1.050,– ter gelegenheid van hun 40-jarige trouwdag, en Jan van Strien wiens laatste wens het was tijdens zijn crematie voor ons werk een collecte te houden die € 130,– opbracht. Van de blindenorganisatie in Douala heeft zijn weduwe een mooie dankbetuiging ontvangen die ik vanuit het Frans vertaalde.

Fakkel 2000 hanteert geen strijkstok en claimt ook geen directeurssalaris; wij werken pro Deo. Om fiscale redenen worden de kosten voor het functioneren van de stichting inclusief de kosten van mijn tweejaarlijkse evaluatiemissies wel gedeclareerd, maar vervolgens weer volledig gedekt met giften en schenkingen vanuit ons bestuur. Daarom mogen wij de ANBI-status blijven voeren waarmee uw gift aan onze stichting Fakkel 2000 fiscaal aftrekbaar blijft.

Voor een akte van schenking, voor minimaal 5 jaar, is sinds 2014 geen notaris meer nodig.

Voor de transparantie van onze bestedingen verwijzen wij naar onze gedetailleerde jaarrekening op de Goede Doelen-site van Kennisbank Filantropie.

Door gebrek aan medewerking konden wij in 2014 onze website niet actualiseren, maar wij hebben inmiddels een andere websitebouwer in de arm genomen die tegen ideëel tarief bereid was hem aan te passen aan de hedendaagse eisen. Met het huidige systeem kunnen we onze site voortaan zelf van actuele informatie voorzien.

Sedert 2013 handhaven wij uit besparingsoogpunt alleen nog ons rekeningnummer NL67RABO3490624068. Van haar fonds RABO Share4more mochten wij in 2012 € 5.000,– ontvangen voor ons onderwijsproject CALISA.

Toekomstperspectief

In de toekomst ligt onze prioriteit bij onderwijs en opleiding, want kennis is macht.

Met kennis geef je mensen een hengel in handen om straks zelf te kunnen vissen.

Maar hoe kun je vissen als je wegens ziekte of honger geen hengel kunt vasthouden? Daarom blijft naast een zakelijke aanpak, mededogen toch onze belangrijkste drijfveer.

Onze bevindingen in 2014 maakten duidelijk dat voor de exploitatie van het onderwijscentrum specifieke expertise noodzakelijk is. Daartoe wordt in 2015 contact gelegd met gekwalificeerde en gemotiveerde mensen die geen belang hebben bij zelfverrijking.

Want ook andere blindenscholen door het land zitten er werkelijk  om te springen.

Voorts houden wij ons aanbevolen voor creatieve mensen van goede wil om ons bestuur te komen versterken. Daarbij verlangen wij geen duizendpoot, maar wij staan met open armen klaar voor kandidaten die voor het goede doel duizend poten  op de been weten te krijgen!

Onderstaande foto van ons défilé tijdens Internationale Vrouwendag 2015 is genomen in Douala tijdens mijn zware maar succesvolle evaluatiemissie van 7-23 maart jl. In april zal ik daarvan uitvoerig verslag doen.

Nijkerk, 25 maart 2015,

Truus Jonker, secretaris

 

Internationale Vrouwendag 2015

 

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*