ANBI

Beleidsplan stichting Fakkel 2000

Vooraf

Voor u ligt het beleidsplan voor 2018 van Stichting Fakkel 2000. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI-regeling

(zie http://www.belastingdienst.nl/variabel/niet_commerciele_organisaties/index.html ) en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Namens het bestuur,

Truus Jonker, secretaris.

Profiel van Stichting Fakkel 2000;

In 1998 kwamen wij als blinden in contact met een Franstalige blinde jongere uit het Westafrikaanse Kameroen. Hij had in Nederland asiel aangevraagd en smeekte ons de leefsituatie van zijn lotgenoten te verbeteren. Daartoe werd op 15 november 1999, aan de vooravond van het nieuwe millennium, Fakkel 2000 opgericht om in Kameroen aan jongeren zonder perspectief de fakkel van solidariteit en bemoediging aan te reiken.

Visie

Conform de millenniumdoelen vinden wij dat ook kinderen en jongeren met ernstige visuele beperking in Kameroen recht hebben op ontplooiing tot volwaardige en autonome burgers.

Missie

Vanuit christelijke idealen streven wij naar verbetering van hun leefsituatie via voorlichting, rehabilitatie, onderwijs en scholing. Daarmee willen wij een menswaardig alternatief bieden voor bedelen en prostitutiegerelateerde activiteiten waarmee velen van hen nog in hun levensonderhoud moeten voorzien. Zo stimuleren wij hun specifieke kwaliteiten en zelfrespect, waarbij meisjes en vrouwen extra aandacht krijgen.

Wij staan daartoe vrijwel dagelijks in contact met hun lokale belangenbehartigers, de leiders van bona fide blindenorganisaties door het land waarmee Fakkel 2000 contact onderhoudt. Daarbij is het streven de leerlingen na de basisvorming te integreren in het reguliere vervolgonderwijs teneinde hen niet te vervreemden van de samenleving waarin ze later toch zullen moeten functioneren. Ook steunen wij gemotiveerde, vaak hoogbegaafde  studenten. Een aantal van hen heeft zich inmiddels een positie van aanzien weten te verwerven. Daarnaast steunen wij ambitieuze jongvolwassenen met microkredieten voor het opstarten van gemeenschappelijke projecten waarmee zij op den duur in hun basisbenodigdheden kunnen voorzien. Ons noodfonds ondersteunt diegenen onder hen die wegens bijkomende ziekte of beperking anders niet of nauwelijks zouden kunnen overleven.

 

Ambities voor het jaar 2018

1: Acquisitie

De werving van fondsen wordt georganiseerd op kleinschalige, maar directe wijze, bij donororganisaties en donateurs. Jaarlijks dienen wij een projectaanvraag in bij donoren met een overeenkomstige doelstelling. Wij informeren hen via jaarverslagen, eindejaarsrapportages en rapporten van evaluatiemissies. Donateurs met visuele beperking informeren wij ook via publicaties in (tijdschriften op CD. Onze notariële oprichtingsakte voorziet ook in de aanname van schenkingen, erfstellingen en legaten.

2: Onderwijscentrum

Na het financieren van de bouw in 2003 van een opleidingscentrum in de politieke hoofdstad Yaoundé, wordt momenteel de bouw gerealiseerd van onderwijscentrum CALISA in de economische hoofdstad Douala. De afkorting staat voor Centre pour Alphabétisation, Formation et Insertion Sociale des Aveugles. Daartoe kochten wij in 2013 een strategisch gelegen en klimaatbestendig bouwterrein aan in een nieuwbouwwijk aan de buitenrand van Doualadie straks de toekomst heeft. Voor het realiseren van de plannen hebben wij op 15 november 2016 een tripartite samenwerkingsovereenkomst gesloten met CAFRAD. De afkorting staat voor Centre d’Animation, de Formation, de Recherche, d’Aide et de Développement (centrum voor groepswerk, vorming, onderzoek, hulp aan en ontwikkeling van) maatschappelijk kwetsbare groepen zoals vrouwen, straatkinderen en gehandicapten. Bij het werven in de toekomst van gekwalificeerd onderwijspersoneel is het ons streven ook kandidaten met visuele beperking aan te trekken om aldus als rolmodel te kunnen fungeren.

 

3: Containertransporten

Als ervaringsdeskundigen zamelen wij bij blinden in Nederland specifieke leermiddelen in waaronder brailleschrijfmachines, portable radio’s voor informatievoorziening en PC’s met software voor blinden. Alles wordt vooraf gecontroleerd en zo nodig gereviseerd. Opvouwbare blindenstokken en hulpmiddelen voor braille-onderwijs betrekken we rechtstreeks van fabrikant of importeur, waardoor de prijs aanzienlijk wordt gereduceerd. Ook zamelen we (zomer)kleding en schoenen in voor de doelgroep. Jaarlijks verzenden wij deze benodigdheden via een ervaren Kameroenese expediteur en in 2017 een oorkonde ontving voor transparante samenwerking gedurende 15 jaar met de douane in de haven van Douala. Samen met onze lokale partners organiseren wij de distributie aan de (organisaties van) blinden met wie wij contact hebben en die ons streven naar zelfredzaamheid onderschrijven.

4: Voorlichting

In Kameroen dragen we bij aan de manifestaties rond Internationale Vrouwendag op 8 maart , aan de week rond de Dag van de witte stok op 15 oktober en de Internationale Dag Gehandicapten op 3 december.

Aan bewustwording in Nederland werken wij door het houden van lezingen en de verkoop van de autobiografie van René Mynkong die verhaalt over zijn jeugd in armoede en zijn proces van blind worden dat met geld voorkomen had kunnen worden. Onze stichting financierde zowel de Franstalige als de Nederlandstalige uitgave.

Sterkte-zwakte-analyse van de stichting

Sterkte:

–           Ervaringsdeskundigheid zowel inzake slechtziendheid als blindheid; daarmee wederzijds aan een half woord genoeg.

–           Rechtstreekse communicatie met de vertegenwoordigers van de blindenorganisaties tijdens frequent contact per mobiel en mail; zonodig ook met de leden zelf.

–           Beheersing van de Franse taal als voertaal.

–           Levenservaring; pragmatisme, volharding en professionaliteit binnen ons bestuur.

–           Samenwerking met Wilde Ganzen als betrokken en terzake kundige donororganisatie.

Samenwerking met lokale expertise.

Onze adviseur, afkomstig uit Kameroen, adviseert bij nut en noodzaak benodigdheden en assisteert bij diplomatieke correspondentie met Kameroenese overheden.

–           Zelfbetaalde missies om het andere jaar voor het evalueren van projecten, samen met onze lokale partners.

–           Het aan den lijve ervaren van hun concrete realiteit en leefomstandigheden schept solidariteit,  geeft inzicht in het hoe en waarom van hun functioneren, biedt inside-information en reduceert verblijfskosten.

–           Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en broederschap. Dit betekent enerzijds dat wij oor hebben voor hun cultuurgerelateerde argumenten en oplossingen, maar anderzijds dat wij eisen stellen aan financiële transparantie en zorgvuldigheid. Daarbij werken wij ook aan implementatie van het plannen en handelen op lange termijn.

–           Met het oog op de toekomst hebben wij onze dochterstichting FAKKEL2000CAMEROUNopgericht die ons adviseert over te steunen projecten en urgenties. Het is de bedoeling dat zij rechtstreeks gelden gaat werven in Kameroen en in het Westen. Daartoe hebben wij van de Kameroenese Ambassade alle medewerking.

Fakkel 2000 is lidorganisatie van Vereniging Partin die zich inzet om particuliere initiatieven te promoten en bij te staan.

 

Zwakte:

–           De stichting heeft moeite om jongere bestuursleden en goedziende vrijwilligers te werven;

–           Financiële middelen ontoereikend om alle ambities te realiseren.

De traagheid van de Kameroenese overheden, waardoor plannen niet binnen de gestelde limiet gerealiseerd konden worden.

–           De corruptie in alle geledingen van de samenleving waarvan de allerarmsten de dupe worden.

–           De gebrekkige infrastructuur van het land, denk aan OV en internet.

 

Stappenplan

Wij streven  naar werving via publicaties, lezingen, kerstacties etc. Onze samenwerkingspartner Wilde Ganzen is bereid aan de opbrengst van goedgekeurde projecten een premie toe te kennen. In de Kameroenese cultuur vol voetangels en klemmen namen wij een gerenommeerd vastgoedmakelaar in de arm die zelf ook investeert in ideële projecten. Hij is lid van het technische bestuur  van blindenorganisatie ACFISA dat ons begeleidt bij de bouw van onderwijscentrum CALISA. Na voltooiing van het project streven wij ernaar om de opening van het onderwijscentrum bij te wonen en fotomateriaal te verzamelen voor onze donoren. Onze bevindingen zullen worden neergelegd in een eindverslag, (gesproken) tijdschriften, op onze website en op www.kleinegoededoelen.nl. Onze lokale partners leggen maandelijks financiële verantwoording af van de uitgaven waarvoor wij vooraf toestemming hebben gegeven. Wij controleren steeds of de begunstigden het hun toegezegde bedrag daadwerkelijk hebben ontvangen en bijv. niet slechts een gedeelte daarvan. Dankzij onze zorgvuldige administratie worden eventuele onregelmatigheden of malversaties snel opgespoord. Onverbiddelijke terugbetaling is dan conditio sine qua non.

 

Het beheer van het vermogen

De fondsen van stichting Fakkel 2000 zijn bescheiden en worden door haar beheerd. Hoewel de spaarrente momenteel laag is, prefereert Fakkel 2000 de stabiliteit van een bankspaarrekening boven de risico’s van beleggen en andere financiële producten. Jaarlijks wordt rond de € 45.000,– geworven en zo direct mogelijk besteed aan geoormerkte doelen met zo min mogelijk vertraging. De voor het bouwproject geoormerkte donaties blijven vooralsnog op de balans staan. Op de ANBI-site zullen wij een beknopte staat van baten en lasten 2017 publiceren zodra de jaarrekening 2017 gereed is. Deze zal t.z.t. te vinden zijn op onze website onder Verslagen en  geeft een  duidelijke specificatie van de bestedingen in Kameroen. De herkomst van de diverse ontvangsten wordt uit oogpunt van privacy niet nader gespecificeerd. Fakkel 2000 heeft geen kantoor- of personeelskosten. De bestuursleden kozen ervoor hun reiskosten niet te declareren. De functioneringskosten, waaronder bankkosten, kosten domeinnaam, kosten jaarrekening en kosten evaluatiemissies, worden om fiscale redenen wel gedeclareerd, maar vervolgens ruimschoots gedekt door schenkingsaktes vanuit het bestuur. Zo kunnen  alle giften voor 100% besteed worden aan de doelstelling.

 

Het RSIN van Fakkel 2000 is NL816351831.

De afkorting staat voor : Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer

Inschrijving Kamer van Koophandel  32076856

Bankrekening : NL67RABO3490624068 ten name van Stichting Fakkel 2000 te Nijkerk.

Verdere informatie is te vinden op website www.fakkel2000.nlContacten met de stichting verlopen via het secretariaat, tel. 033-2453705 of e-mail truus.jonker2000@gmail.com

Nijkerk, 16 januari 2018,

Truus Jonker, secretaris

 

 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*