ANBI

Beleidsplan stichting Fakkel 2000

Vooraf

Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Fakkel 2000. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI-regeling

(zie http://www.belastingdienst.nl/variabel/niet_commerciele_organisaties/index.html ) en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Namens het bestuur,

Truus Jonker, secretaris.

Profiel van Stichting Fakkel 2000;

In 1998 kwamen wij als blinden in contact met een Franstalige blinde jongere uit het Westafrikaanse Kameroen die in Nederland asiel had aangevraagd. Hij smeekte ons de leefsituatie van zijn lotgenoten daar te verbeteren.

Daartoe werd aan de vooravond van het nieuwe millennium, op 15 november 1999,  Stichting Fakkel 2000 opgericht. De naam Fakkel symboliseert solidariteit en strijdbaarheid.

Visie

Conform de millenniumdoelen vinden wij dat ook kinderen en jongeren met ernstige visuele beperking in Kameroen recht hebben op ontplooiing tot volwaardige en autonome burgers.

Missie

Vanuit christelijke ideologie streven wij naar verbetering van hun leefsituatie via voorlichting, rehabilitatie, onderwijs en scholing. Daarmee willen wij een menswaardig alternatief bieden voor de bedelstaf en voor de prostitutiegerelateerde activiteiten waarmee velen van hen nog in hun levensonderhoud moeten voorzien. Zo stimuleren wij hun specifieke kwaliteiten en zelfbewustzijn, waarbij meisjes extra aandacht krijgen.

Wij staan daartoe vrijwel dagelijks in contact met hun lokale belangenbehartigers, de leiders van bona fide blindenorganisaties door het land. Daarbij is het streven de leerlingen na de basisvorming te integreren in het reguliere vervolgonderwijs teneinde hen niet te vervreemden van de samenleving waarin ze later toch zullen moeten functioneren. Ook steunen wij gemotiveerde, vaak hoogbegaafde  studenten. Een aantal van hen heeft zich inmiddels een positie van aanzien weten te verwerven.

Daarnaast steunen wij ambitieuze jongvolwassenen met microkredieten voor het opstarten van individuele en gemeenschappelijke inkomengenererende projecten waarmee zij op den duur in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Verder steunen wij de laagdrempelige mobiliteitssport. Daarmee komen de deelnemers niet alleen fysiek in beweging, maar ook psychisch; het stimuleert hun oriëntatie en zelfvertrouwen en daarmee hun autonomie. Ons noodfonds ondersteunt diegenen die wegens bijkomende ziekte of beperking anders niet of nauwelijks zouden kunnen overleven.

Ambities voor het komende jaar

1: Acquisitie

De werving van fondsen wordt georganiseerd op kleinschalige, maar directe wijze, bij donororganisaties en donateurs. Jaarlijks dienen wij een projectaanvraag in bij donoren met een overeenkomstige doelstelling. Wij informeren hen via jaarverslagen, eindejaarsrapportages en tweejaarlijkse reisverslagen. Donateurs met visuele beperking informeren wij ook via publicaties in (tijdschriften op CD. De notariële akte van onze stichting voorziet ook in de aanname van schenkingen, erfstellingen en legaten.

2: Onderwijscentrum

Na het financieren van de bouw in 2003 van een opleidingscentrum in de politieke hoofdstad Yaoundé, werkt onze stichting plannen uit voor een centrum in de economische hoofdstad Douala. In dit project participeren ook andere donororganisaties, waaronder Wilde Ganzen.

Inmiddels heeft onze stichting geconstateerd dat bij de bouw van een nieuw centrum op het aangekochte terrein de nodige bezwaren zijn gerezen. Zo zal de locatie hogere operationele kosten opleveren dan initieel was voorzien. De bereikbaarheid vormt vooralsnog een probleem  omdat de expansie van de stad richting de locatie in de nieuw te exploiteren wijk trager verloopt dan voorzien was. Als we op die locatie zouden beginnen, zouden de kosten voor vervoer of overnachtingsfaciliteiten voor de leerlingen te hoog worden.

Het huidige bestuur van blindenorganisatie ACFISA is zeer gemotiveerd en capabel in het dagelijks management van een centrum voor onderwijs en scholing aan leerlingen met ernstige visuele beperking en heeft daarin sinds 1994 een naam opgebouwd.

Tijdens de ontwikkeling van het project constateerde onze stichting niettemin dat de kennis inzake het bouwen van een centrum met internaat en het overzien van de financiële consequenties ontoereikend zijn. Gezien de beperkte financiële draagkracht van Fakkel 2000 zien we hier risico’s, mede omdat zulke bouwprojecten vaak de originele begrotingen overstijgen en we niet de financiële ruimte hebben om een dergelijk risico te compenseren.

Op basis van deze zaken hebben we als bestuur de opties heroverwogen.

Ons voorstel gaat nu uit naar aankoop van een geschikte locatie in Douala-stad die beter bereikbaar zal zijn voor personeel en de huidige leerlingen, vaak zonder steun van familie, die veelal ook gebruik maken van andere onderwijsfaciliteiten in de stad. In dit scenario heeft onze stichting dan geen zorgen over de bouw zelf en daarbij blijft ons doel, blindenonderwijs in Douala, gehandhaafd.

Bij het werven in de toekomst van gekwalificeerd onderwijspersoneel is het streven van onze stichting ook kandidaten met visuele beperking een kans te geven om als rolmodel te kunnen fungeren.

 3: Containertransporten

Als ervaringsdeskundigen zamelen wij bij blinden in Nederland specifieke leermiddelen in waaronder brailleschrijfmachines, portable radio’s voor informatievoorziening en PC’s met software voor blinden. Alles wordt vooraf getest en zo nodig gereviseerd.

Opvouwbare blindenstokken en reglettes voor braille-onderwijs betrekken we rechtstreeks van fabrikant of importeur, waardoor de prijs aanzienlijk wordt gereduceerd. Van dit voordeel mogen andere stichtingen meeprofiteren.

Jaarlijks verzenden wij deze benodigdheden in een container die  ook humanitaire goederen op medisch terrein vervoert.

Samen met onze lokale partners organiseren wij de distributie aan de (organisaties van) blinden met wie wij contact hebben en die ons streven naar zelfredzaamheid onderschrijven.

4: Voorlichting

In Kameroen dragen we bij aan de manifestaties rond Internationale Vrouwendag op 8 maart en aan de week rond de Dag van de witte stok op 15 oktober.

Aan bewustwording in Nederland werken wij door het houden van lezingen en de verkoop van de autobiografie van René Mynkong die verhaalt over zijn jeugd in armoede en zijn proces van blind worden dat met geld voorkomen had kunnen worden. Onze stichting financierde zowel de Franstalige als de Nederlandstalige uitgave.

Sterkte-zwakte-analyse van de stichting

Sterkte:

–           Ervaringsdeskundigheid zowel inzake slechtziendheid als blindheid; daarmee hebben wij in de communicatie met de doelgroep aan een half woord genoeg.

–           Beheersing in woord en geschrift van de Franse taal als voertaal.

–           Tweejaarlijkse missies voor het evalueren van projecten, samen met onze lokale partners. Het aan den lijve ervaren van hun concrete realiteit en leefomstandigheden schept solidariteit,  geeft inzicht in het hoe en waarom van hun functioneren, biedt inside-informatie en reduceert verblijfskosten.

–           Het bestuur van Fakkel 2000 onderscheidt zich door levenservaring; pragmatisme, deskundigheid en volharding inzake andere humanitaire projecten.

Onze nieuwe penningmeester, Frans Davelaar, 43 jaar, werkte gedurende negen jaar in Oost-Afrika voor het versterken van lokale organisaties en het opzetten van programma’s. Sinds 2015 is hij werkzaam als programma-adviseur Afrika bij de organisatie Mensen met een Missie in Den Haag. Met zijn komst is het bestuur verder verjongd.

Onze adviseur Peter van Leerdam is als architect al vele jaren actief in Kameroen.

Ons Kameroenese netwerk in Nederland ondersteunt ons bij diplomatieke correspondentie met Kameroenese overheden en adviseert ons bij cultuurgerelateerde kwesties.

–           Tijdens frequent contact per mobiel en mail is er rechtstreekse communicatie met de vertegenwoordigers van de doelgroep.

–           Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. Dit betekent enerzijds dat wij oor hebben voor hun cultuurgerelateerde argumenten en oplossingen, maar anderzijds dat wij eisen stellen aan financiële transparantie en zorgvuldigheid. Daarbij werken wij ook aan implementatie van het plannen en handelen op lange termijn.

–           Met het oog op de toekomst heeft onze stichting in Kameroen een dochterstichting laten legaliseren. Het bestuur van Fakkel2000Cameroun dat rechtstreeks contact heeft met de doelgroep zelf, selecteert sedert 2015 de meest kansrijke projectaanvragen en mailt die toe aan de moederstichting. Zodra daarvoor de middelen zijn, kunnen we daadkrachtige blinden in Kameroen dan een kans geven. Het gaat dan wel om microkredieten die binnen de looptijd van een jaar moeten worden terugbetaald, waarmee dan weer andere projecten kunnen worden uitgevoerd.

Fakkel2000Cameroun adviseert ons ook over te steunen urgenties en wil zich voorts inzetten om rechtstreeks gelden te werven in Kameroen en in het Westen. Daartoe hebben wij van de Kameroenese Ambassade alle medewerking.

Zwakte:

–           De stichting heeft moeite om goedziende vrijwilligers te werven;

–           Financiële middelen zijn ontoereikend om alle ambities te realiseren.

–           De traagheid van de Kameroenese overheden, waardoor plannen niet binnen de gestelde limiet gerealiseerd kunnen worden, de corruptie in alle geledingen van de samenleving waarvan de allerarmsten de dupe worden.

–           De gebrekkige infrastructuur van het land.

 Stappenplan

Wij streven  naar wervingsactiviteiten via artikelen, lezingen, kerstacties etc. In de Kameroenese cultuur vol voetangels en klemmen hebben wij samenwerking met een gerenommeerd vastgoedmakelaar die zelf ook investeert in ideële projecten. Hij begeleidt ons inzake onderwijscentrum CALISA. De voortgang daarvan zal ook gevolgd worden door onze adviseur die als architect tweemaal per jaar zijn eigen projecten in Kameroen bezoekt. Na voltooiing van het project, bezoek om de opening van het onderwijscentrum bij te wonen en fotomateriaal te verzamelen voor onze donoren. Onze bevindingen zullen worden neergelegd in een eindverslag, (gesproken) tijdschriften, op onze website en op www.kleinegoededoelen.nl.

Onze lokale partners leggen maandelijks financiële verantwoording af van de uitgaven waarvoor wij vooraf toestemming hebben gegeven. Wij controleren steeds of de begunstigden het hun toegezegde bedrag daadwerkelijk hebben ontvangen en bijv. niet slechts een gedeelte daarvan. Dankzij onze zorgvuldige administratie worden eventuele onregelmatigheden of malversaties snel opgespoord. Onverbiddelijke terugbetaling is dan conditio sine qua non.

Het beheer van het vermogen

De fondsen van stichting Fakkel 2000 zijn bescheiden en worden door haar beheerd. Hoewel de spaarrente momenteel historisch laag is, prefereert Fakkel 2000 de stabiliteit van een bankspaarrekening boven de risico’s van beleggen en andere financiële producten. Jaarlijks wordt rond de € 40.000,– geworven. De geoormerkte donaties worden zo direct mogelijk besteed. De voor onderwijscentrum CALISA geoormerkte donaties blijven vooralsnog op de balans staan. De uitgebreide jaarrekening 2014, te vinden op onze website onder Verslagen,  geeft een duidelijke specificatie van de uitgaven. De herkomst van de diverse ontvangsten wordt uit oogpunt van privacy niet nader gespecificeerd.

Fakkel 2000 heeft geen kantoor- of personeelskosten. De bestuursleden kozen ervoor hun reiskosten niet te declareren. De functioneringskosten, waaronder bankkosten, kosten i.v.m. website, kosten jaarrekening en kosten evaluatiemissies worden om fiscale redenen wel gedeclareerd, maar vervolgens ruimschoots gedekt door schenkingsaktes vanuit het bestuur. Zo kunnen  alle externe giften voor 100% besteed worden aan de doelstelling.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) Fakkel 2000 is NL816351831.

Inschrijving KvK  32076856

Bankrekening : NL67RABO3490624068 ten name van Stichting Fakkel 2000 te Nijkerk.

Verdere informatie is te vinden op website www.fakkel2000.nl

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat, tel. 033-2453705 of e-mail truus.jonker2000@gmail.com

 

Nijkerk, 15 december 2015,

Truus Jonker, secretaris

 

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*