Eindejaarsrapportage 2018

Eindejaarsrapportage 2018

Fakkel 2000 eindejaarsrapportage 2018

Eindejaarsrapportage 2018

 

Het jaar 2018 loopt alweer ten einde. Traditiegetrouw informeren wij u daarom weer over de resultaten van ons werk ter verbetering van de leefsituatie van blinden en zeer slechtzienden in Kameroen, met wie wij ons door de handicap verbonden voelen.

De opzet van een gespecialiseerd onderwijscentrum  in Douala was noodzakelijk; onze confrères en -soeurs worden maatschappelijk verstoten, en in de families worden zij vaak beschouwd als ongeluksbrengers en laten sommige hen daarom aan hun lot over. Deze marginalisatie noopte geregeld tot het oprichten van verenigingen voor onderlinge hulp en voor verdediging van hun rechten. Maar afgezien daarvan was het zaak te denken aan een programma van praktische en professionele scholing die niet alleen hun zelfvertrouwen zou stimuleren, maar hen ook zou toerusten om de maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden en te integreren in de Kameroenese samenleving. Het geloof in hun verborgen talenten vroeg om het opzetten van een centrum voor informatie, voorlichting en onderwijs, om hen daarmee de mogelijkheid te bieden zich aan hun maatschappelijke uitsluiting te ontworstelen. Daarbij viel te denken aan onderwijskrachten die het als hun roeping zien om de talenten van leerlingen met visuele beperking tot ontplooiing te brengen.

Met de gedrevenheid van onze Kameroenese partners zijn de gebouwen voor de diverse programma’s, de administratie en de beide slaapzalen inmiddels gerealiseerd… Ondanks de aanvankelijke bouwstop in het voorjaar vanwege betalingsachterstand, ligt de bouwplanning toch redelijk op schema, zodat in 2019 kan worden begonnen met de afwerking van het interieur, en uiteraard de bouw van een muur rond het terrein teneinde vandalisme te voorkómen. Als alles meezit, kan het centrum officieel worden geopend in september 2019, het begin van het nieuwe schooljaar.

De kosten in de oorspronkelijke projectaanvraag zijn evenwel gestegen. Niet alleen vanwege inflatie, maar ook vanwege de gebleken noodzaak tot duurzaamheid van de bouwmaterialen. Ook enkele verplichte modificaties vanwege de nieuwe bouwnormen hebben tot hogere kosten geleid. Denk aan een ruimere opzet van enkele units, o.a. vanwege de verplichte ziekenboeg/apotheek, en aan het leggen van tegelvloeren in plaats van vloeren van aangestreken cement. De kostenverhoging komt nu neer op 17,8 %, t.w. 13 000 000 F CFA, afgerond op € 19.830,–. Dit bedrag is maximaal nodig om de werkzaamheden helemaal af te ronden en het gebouw gereed te maken voor ingebruikname.

Bovendien was het bouwperceel  niet voorzien van elektra. Ook dat vereist een investering, hetzij door het trekken van een kabel vanaf de laatste elektriciteitspaal van de buren, hetzij door het installeren van zonnepanelen. De toepassing van zonne-energie is in Afrika sub-Sahara nog vrij nieuw, maar na een studie ter plaatse van de ASE (Africa Solution Energy) is ook daar een project voor opgesteld. Onze Nederlandse partner Wilde Ganzen staat daar welwillend tegenover.

Zonne-energie is milieuvriendelijk en energieneutraal. Daarmee zouden de in aanvang hoge kosten op den duur kunnen worden terugverdiend en voorkomt men hoge en ondoorzichtige facturen van elektriciteitsleverancier ENEO. Met beide opties is sowieso ook een generator nodig om ’s nachts of tijdens stroomstoring het centrum toch van energie te kunnen voorzien.

Ook watertoevoer ontbreekt. Omdat het waterbedrijf dubieuze kwaliteit levert, is gekozen voor de aanleg van een professionele boorput met elektrische pomp om het centrum van constante toevoer van zuiver drinkwater te voorzien en de hygiëne te waarborgen.

Wilde Ganzen gaf op 2 mei het startsein voor een verdubbelingsactie, en dankzij breed gedragen solidariteit is de helft van het benodigde bedrag inmiddels bij elkaar. Wilde Ganzen paste volgens afspraak de andere helft bij.

Wat betreft de kosten van exploitatie en onderwijs: met ‘Brot für die Welt’, en Duitse organisatie voor hulp aan ontwikkeling, is er al contact gelegd voor steun via CAFRAD dat als professioneel centrum al sinds lang door hen wordt gesteund.

Onze contactpersonen Ds.Sadrack Djiokou, coördinator van CAFRAD, en Robert Ekabe Eyaman, leider van blindenorganisatie ACFISA, drukten mij op het hart hun hartelijke dank over te brengen aan alle mensen van goede wil die het beste van zichzelf geven om ons te steunen met dit belangrijke project. Zij spreken de wens uit dat de almachtige God ieder van u mag zegenen en beschermen. Ook Wilde Ganzen zijn wij bijzonder  erkentelijk voor haar geduld en respect, en haar vertrouwen in onze daadkracht, een christelijke identiteit waardig.

In het afgelopen jaar hebben wij ook weer de school- en examenkosten betaald van groepen veelbelovende leerlingen en studenten, en ze voorzien van aangepaste leermiddelen.Verder hebben wij leningen verstrekt voor microprojecten als verhuur van stoelen voor evenementen, in- en verkoop van natuurzuivere honing en van gerookte vis.

In februari 2019 vertrekt er weer een containertransport met benodigdheden voor school en internaat. Perkins braillemachines en portable radio’s voor informatievoorziening blijven daarom heel welkom.

Tot slot: in een land als Kameroen waar alleen mensen met geld toegang hebben tot gezondheidszorg, kan met financiële steun aan ons noodfonds het verschil worden gemaakt voor onze gemarginaliseerde confrères en –soeurs daar. Tenslotte kun je met geld alleen behoeftige mensen werkelijk gelukkig maken, en daar word je dan zelf ook weer blij van.

Een gedetailleerd overzicht van onze bestedingen vindt u straks weer als aanhangsel aan onze jaarrekening 2018.

Rest mij nog u vredige en inspirerende kerstdagen toe te wensen en een gezond en voorspoedig 2019!

Truus Jonker, secretaris

 

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*