Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Al sedert 1999 zetten wij ons gezamenlijk met hart en hoofd in om aan jongeren zonder uitzicht de fakkel van hoop, daadkracht en solidariteit aan te reiken. Ons doel is de schrijnende armoede en marginalisatie van met name blinde kinderen en jongeren in Kameroen uit de wereld te helpen. Dit willen wij bereiken door het ontplooien van hun kwaliteiten en het scheppen van kansen. Zo willen wij hun via onderwijs, begeleiding en opleiding een menswaardige en autonome toekomst bieden; onze lokale samenwerkingspartners kennen ieders concrete situatie.

Met uw steun gaf u ons werk handen, voeten en vleugels. Zo vormen wij samen een ketting van solidariteit waarin elke schakel onmisbaar is om onze doelen te realiseren. Zo schrijft Jean-Pascal Somb-Lingom ons: ‘Ik heb jullie mails gelezen en kan niet anders dan blij zijn met al het werk dat jullie verzetten voor de blinden in Kameroen. Ik moet eerlijk erkennen dat er nog nooit een andere organisatie is geweest die ons zoveel hoop en troost heeft geboden. En wat zo mooi is: zonder discriminatie, zonder oeverloos gepraat gaan jullie onvermoeibaar door met het steunen van blinde studenten die de wanhoop al nabij waren. Ik kan jullie zeggen dat wij heel trots zijn op jullie daadkracht die ons werkelijk deugd doet. En ik ben er vast van overtuigd dat alles wat jullie doen, op een dag zijn vruchten zal afwerpen.’

Onderwijs

Blinde kinderen die in Kameroen vaak nog verborgen worden gehouden, worden opgespoord en de ouders worden geïnformeerd over hun toekomst mogelijkheden. Na het aanleren van basisvaardigheden zoals braillelezen en –schrijven, blind tikken, stoklopen en sociale vaardigheden voor zelfredzaamheid, worden de leerlingen geïntegreerd in het middelbaar en hoger onderwijs, bijgestaan door een schoolbegeleider.

Op instigatie van onze dochterstichting Fakkel2000 Cameroun financierde onze stichting gedurende het schooljaar 2019-2020 de school- en examenkosten van veelbelovende  en sterk gemotiveerde leerlingen/studenten zonder familie of uit behoeftige gezinnen: 30 uit Douala, 12 uit Yaoundé en het Noordwesten en 14 uit Buàla, in het Zuidwesten. Ook voorzagen we ze van aangepaste leermiddelen, zoals goede tweedehands brailleleesregels, PC’s, laptops, brailleschrijfleitjes, brailleschrijfmachines, sprekende rekenmachines en opvouwbare taststokken, geschikt voor rurale gebieden.

Voorts steunden wij de geïntegreerde blindenschool CISPAM in Bafoussam met leermiddelen en hulpgoederen. Dankzij een genereuze donatie konden wij een budget toezeggen voor modernisering van 8 klaslokalen voor de kleuters. Deze zijn inmiddels gerealiseerd; wij ontvingen daarvan een financieel rapport en foto’s.

Om de samenwerking met onze Kameroenese partners te kunnen voortzetten, blijft financiële steun onmisbaar. Want de vraag naar onderwijs neemt alleen maar toe door het groeiende besef dat ook deze kinderen straks een toekomst kunnen hebben. Zo noemen wij als voorbeeld van leerlingen/studenten die wij hebben gesteund: Jean Pascal Somb-Lingom, radiojournalist en vertaler; Lontem Edwin, systeemanalist; Floréal Adieme Serge Landry, doctoraat Geschiedenis, doceert aan Universiteit Yaoundé; Mbong Georges Cyrille, werkzaam bij de CRTV (Cameroun Radio et Télévision).

Kameroen scoort hoog op de lijst van corrupte landen… Daarom is onze slogan : ‘Eerlijk duurt het langst.’ Zo werd Mbang Emmanuel, betrokken leider van de blindengroep AMO in Njombé, in maart 2020 door de lokale autoriteiten benoemd tot chef de région. Uit waardering hebben wij hem geld gegeven voor een kostuum waarmee hij bij officiële gelegenheden voor de dag kan komen.

Actie covid19

Voor het gros van de bevolking in Kameroen die sowieso al moeite heeft met dagelijks overleven, zijn de coronamaatregelen van hun overheden een regelrechte ramp. De toch al zwakke economieën zijn nagenoeg ingestort. Overal wordt honger geleden, want de meeste overheden daar komen hun volk niet te hulp.

Op 18 maart 2020 kondigde ook de Kameroenese overheid maatregelen af om de verspreiding van het covid-19 te beperken. Die komen grosso modo overeen met de maatregelen in het Westen. Met dit verschil dat de Kameroenese overheid geen compensatie biedt voor inkomstenderving nu de economie stevig wordt geraakt.

Veel ondernemingen moesten hun personeel ontslaan, met als gevolg een enorme werkloosheid en families die niets meer te eten hebben. Daarom is het nog niet zozeer de corona zelf die levens opeist, maar de honger des te meer.

Voor mensen  met een beperking, met name onze zo kwetsbare doelgroep, de blinden daar, werd de situatie nagenoeg onleefbaar. Door de lockdown zitten zij ook nog zonder maatschappelijke steun, zonder hulp. Het merendeel heeft dagelijks niet meer te besteden dan 300 F Cfa /45 cent, Zonder hulp zijn zij ook niet in staat distributiepunten van voedsel te bereiken waar het recht van de sterkste geldt. En mochten zij besmet raken, dan kunnen zij ook niet naar het ziekenhuis, want Kameroen kent geen gratis gezondheidszorg. waardoor sommigen zich nu weer genoodzaakt zien zich te verlagen tot de bedelstaf. Vandaar dat zij vreesden deze crisis niet te overleven.

De ngo Wilde Ganzen nam daarom het initiatief informatie te verzamelen over de situatie bij haar lokale samenwerkingspartners, teneinde daarmee een beroep te doen op de Nederlandse overheid om het budget voor ontwikkelingssamenwerking te verhogen, zolang de crisis zou duren.

Na ontvangst op 31 maart 2020 van het verslag vanuit Douala over de impact van de pandemie op de bevolking, kwamen wij onmiddellijk in actie, in samenspraak met onze lokale partners. Want wij konden niet verdragen dat de hongerdood  het slotakkoord zou zijn van zo’n moeizaam leven in de marge.

Gezamenlijk besloten wij tot het verstrekken van overlevingspakketten aan de 200 meest behoeftige blinden en zeer slechtzienden door het land waarmee wij contact onderhouden. Daartoe werd lokaal houdbare basisvoeding zoals rijst, bonen, maïs, plantaardige olie, gedroogde vis en blikgroenten in grootverpakking ingekocht zodat reductie kon worden bedongen. Dit gold ook voor desinfecterende handzeep en mondkapjes. We hadden al ruime ervaring dat de teams op de diverse locaties daar efficiënt en transparant kunnen samenwerken.

Na inventarisatie van de problemen heeft Wilde Ganzen haar lokale partners uitgenodigd projecten in te dienen om de corona danwel de gevolgen daarvan te beperken. Van de inzamelingsacties zou dan de opbrengst worden verdubbeld.

Onze gezamenlijke actie werd een doorslaggevend succes. In totaal ontvingen wij maar liefst  € 21.093,–. Op 15 mei keurde Wilde Ganzen de projectaanvraag van onze lokale partnerorganisatie ACFISA ad € 28.827,– goed. Wij maakten de helft daarvan aan Wilde Ganzen over, en die vulde de andere helft aan. Daarna bleef er nog € 6.679,50 over. Omdat alle goede gevers aanvankelijk gesuggereerd en later beloofd was dat hun gift verdubbeld zou worden, maar onze stichting daarvoor momenteel niet de ruimte heeft, namen de kaboutertjes het verdubbelen van de rest van de opbrengst voor hun rekening.

Hoewel de pandemie voortduurt, functioneren de scholen in Kameroen nog wel, zij het met de nodige voorzorgsmaatregelen. Zo werd het aantal leerlingen per klas gehalveerd; de ene helft heeft les van 7.30 tot 12.00 uur, de andere helft van 13.00-17.30. De leerlingen moeten zelf voor ontsmettende handzeep zorgen. Maar de honger neemt meer en meer toe. Mensen gaan toch weer naar buiten op zoek naar voedsel omdat ze anders sowieso zouden verhongeren. De distributie van voedselpakketten aan onze doelgroep gaat daarom nog steeds door, tenminste zolang ons restbudget voor corona het nog toelaat.

Bouwproject CALISA

Zoals de bijgevoegde foto’s aantonen, nadert het onderwijscentrum nu de eindfase, en oogst in Douala alom waardering. Maar door allerlei omstandigheden heeft de bouw veel langer geduurd dan ons lief was. We willen hier graag uitleg geven over alle uitdagingen en obstakels waarmee we op onze weg zijn geconfronteerd, om u te laten voelen hoe wij geijverd hebben om het project weer vlot te trekken en daarmee recht te doen aan de steun en het vertrouwen dat Fakkel 2000 heeft gekregen.

In november 2016 was er een tripartite samenwerkingsovereenkomst getekend tussen blindenorganisatie ACFISA, CAFRAD en Fakkel 2000, om gezamenlijk de bouw te realiseren. CAFRAD is een centrum in Douala dat verstoten vrouwen, straatkinderen en gehandicapten een toekomst wil bieden. Met Ds. Djiokou Sadrack, die in 2016 door de Evangelische Kerk in Kameroen als coördinator van CAFRAD werd aangesteld, hoopten wij een terzake kundige en betrouwbare derde partij in huis te halen; hij zou toezicht houden op de bouwwerkzaamheden en daarna ook zorgdragen voor de exploitatie.

De bouw ging medio 2017 van start, maar vorderde niet zoals we hadden gehoopt, ondanks alle mooie beloften van Ds. Djiokou. Zo hield hij van de bedragen die via stichting Wilde Ganzen aan CAFRAD werden overgemaakt, geen aparte boekhouding bij, en wenste ook geen pottenkijkers vanuit het ACFISA-bestuur. Want naar eigen zeggen zou alleen hij financiële verantwoording verschuldigd zijn tegenover Wilde Ganzen. Daarmee creëerde hij welbewust mist over zijn financiële beleid. Totdat eind 2018  een bestuurslid van CAFRAD ons lokale netwerk erop attendeerde dat Ds. Djiokou regelmatig gelden verduisterde ten eigen bate.

Nu kunnen wij niet tolereren dat misbruik wordt gemaakt van donorgelden waarmee  mensen van goede wil hoopten een toekomst te bieden aan kansarmen, en al zeker niet wanneer dat gebeurt onder de dekmantel van de Evangelische Kerk. Vanuit onverwachte hoek werd Ds. Djiokou dat dan ook duidelijk te verstaan gegeven. Wilde Ganzen heeft vervolgens bijna anderhalf jaar lang uitputtend met hem gecorrespondeerd, totdat hij tenslotte een document tekende dat CAFRAD de schuld in vastgestelde termijnen zou terugbetalen, de laatste in maart 2021.

Ds. Djiokou zelf was inmiddels uit Kameroen vertrokken om zich in maart 2020 als dominee te laten beroepen in de Duitse plaats Altena, om de financiële  wanorde over te laten aan zijn waarnemer bij CAFRAD. Omdat Wilde Ganzen geen zwarte lijst publiceert van corrupte personen of organisaties, zijn toen niet alleen Sadracks contacten geïnformeerd over onze teleurstellende ervaringen met hem, maar ook zijn kerkbestuur in Altena. Al met al heeft de bouw dus vaker stilgelegen bij gebrek aan budget, en zijn daarmee ook de bouwkosten aanzienlijk hoger uitgevallen dan geraamd was.

Communicatie

Meermalen per week hebben wij contact met onze samenwerkingspartners in Kameroen. Dit is nodig om op spoedeisende situaties adequaat te kunnen reageren en om cultureel gerelateerde miscommunicatie te voorkomen en corruptie uit te sluiten. Maandelijks wordt schriftelijk verantwoording afgelegd van de uitgaven die met onze toestemming gedaan zijn.

Containertransport

Omdat transporteur Samuel Pokam die al op leeftijd is, zelf niet durfde reizen vanwege de covid-19,hebben we het transport ditmaal geregeld via transporteur Théodore Mouafo Tadjong in het Belgische Willebroek, die ook betrouwbaar is en per saldo voordeliger omdat de colli dan ook gratis op bestemming worden afgeleverd.

Van stichting Derdehands te Apeldoorn die belangeloos levert aan ideële stichtingen, hebben we weer een grote hoeveelheid goede zomerkleding en –schoenen, mooie portable radio’s, strijkijzers en andere nuttige spullen gekregen.

Via kringloopwinkels, met name Dorcas in Nijkerk, betrokken we andere welkome goederen.

Ook blinden en slechtzienden in Nederland lieten zich in 2020 weer niet onbetuigd. Zo voorzag Viola van Lier ons van een grote hoeveelheid welkome spullen, waaronder een grote hoeveelheid vrijwel nieuwe sportschoenen in vrolijke kleuren. Van lieve mensen in Nijkerk ontvingen we zakken met nog goede en verzorgde kleding en schoenen. Alles werd gesorteerd en de kleding werd vacuüm verpakt om te besparen op volume. Ontvangen winterkleding en -jassen hebben we geschonken aan stichtingen die zich inzetten voor Irak , Syrië en Roemenië.

Vanwege de corona hebben we het loodzware leer- en hulpmiddelentransport pas op 6 februari 2021 kunnen verzenden, maar het was het grootste tot nu toe: 42 bananendozen, 23 grote koffers en 4 grote dozen, met 7 brailleschrijfmachines, 240 Ambutech taststokken, 2 brailleleesregels, 4 PC-toetsenborden, 9 strijkijzers, 9 waterkokers, dames-, heren- en kinderkleding en -schoenen, beddengoed, educatief kinderspeelgoed etc. De zeecontainer is medio maart in de haven van Douala aangekomen en uiteindelijk op 29 april overgedragen aan blindenorganisatie ACFISA, en alles is inmiddels gedistribueerd aan de blindenorganisaties door het land waarmee wij contact onderhouden. De ontvangers waren overgelukkig en vroegen ons hun oprechte dank over te brengen aan de donororganisaties en andere gulle gevers. Begin september a.s. zal dit hulpmiddelentransport te zien zijn in de documentaire die dan wordt uitgezonden over  blinden. We worden daarin ook bevraagd over onze passies, dus ook over mijn drive om de toekomst van blinde kinderen en jongeren in Kameroen te verbeteren. Zie daarvoor het programma ‘Jacobine’ van KRO-NCRV op NPO 2.

Wij blijven op zoek naar specifieke hulpmiddelen, vooral brailleschrijfmachines, zelfs als daaraan iets mankeert; wij laten die repareren. Want ook andere blindenscholen door het land zitten er werkelijk  om te springen.

Voorlichtingsprojecten

Van 1 t/m 8 maart 2020 – nog net vóór de lockdown – werd in Douala voor de 33e maal Internationale Vrouwendag gevierd. Activiteiten: causerie, voorlichting, excursie, expositie handarbeidproducten en voedingswaren, défilé en soirée. Hieraan droegen wij 100 000 F CFA/€152,45 bij.

In de gemeente Njombé heeft de blindengroep AMO op 3 december de Internationale Dag van Gehandicapten herdacht met manifestaties en verkoop van handarbeidproducten. Dat leverde veel goodwill op bij de lokale autoriteiten. Ook aan deze dag droegen we 50 000 F CFA/€ 76,22 bij.

Publiciteit en fondswerving

De Stem van Grave publiceerde in haar voorjaarseditie een interview met de hoogbegaafde en wilskrachtige Adieme Floréal Serge Landry, die met onze steun als blinde zijn doctoraat Geschiedenis behaalde. Hij doceert nu aan de Universiteit van Yaoundé. Inmiddels zijn er al drie educatieve romans van zijn hand uitgegeven bij l’Harmattan te Parijs. Op 15 april publiceerde het Reformatorisch Dagblad mijn opinieartikel over de navrante gevolgen van de lockdown in Afrikaanse landen zoals Kameroen. In de edities van mei, juli-augustus en december van het gesproken maandblad ‘Moet je horen’ berichtten wij over onze corona-actie, het enorme succes daarvan en over de laatste ontwikkelingen. Via onze eindejaarsrapportage informeerden wij ook onze andere donoren daarover.

De nationale feestdag van Kameroen op 20 mei, waarvoor ook onze stichting jaarlijks een uitnodiging ontvangt van de Ambassade, ging dit jaar niet door. Aan de online bijeenkomsten van Wilde Ganzen en Partin, de branchevereniging voor het particuliere initiatief in ontwikkelingssamenwerking, kon ik helaas niet deelnemen.

Voor ons noodfonds, bedoeld voor blinden die met bijkomende handicaps anders niet zouden kunnen overleven, zoals Samba Zachee die door een granaatexplosie in één klap zijn beide ogen en onderarmen verloor, doneerde De Molenaar Sieperda stichting in 2020 € 1.000,–.

Onze trouwe donatrice Alie van den Bosch die in juni overleed, liet ons een bedrag na van € 792,–.

Recentelijk bestemde Gyntha Goertz, medewerkster van Visio Rotterdam, het cadeau voor haar 25-jarig jubileum daar, ook voor ons werk en doneerde € 150,–. Eerder had zij al € 200,– gedoneerdvoor onze corona-actie.

Onze website bevat een ANBI-pagina  met de door de belastingdienst gevraagde informatie, waaronder het beleidsplan 2021. En u weet het: wij hanteren geen strijkstok, maar werken pro Deo. Onze bureaukosten en kosten van tweejaarlijkse evaluaties worden volledig gedekt door ons bestuur. Voor een akte van schenking, voor minimaal 5 jaar, is nu geen notaris meer nodig.

Voor de transparantie van onze bestedingen verwijzen wij naar het financiële jaarverslag 2020 en het aanhangsel waarin de bestedingen in Kameroen nader worden gespecificeerd. Onze jaarrekening staat op portaal Partin.

Bestuur

Voorzitter: Déogratias Twagirayezu (1955)  was voorheen als longarts werkzaam in Rwanda.

Penningmeester : Frans Davelaar (1972) werkte gedurende 9 jaar in Oost-Afrika voor het versterken van lokale organisaties en het opzetten van programma’s. Momenteel is hij werkzaam als Hoofd Porgramma’s bij Mensen met een Missie in Den Haag.

Secretaris: Truus Jonker-Willems (1949), ervaringsdeskundig, beheerst het Frans, contactpersoon met Kameroen en contactpersoon voor acquisitie.

Toekomstperspectief

Zoals wij meldden, gaat onderwijscentrum CALISA na alle voetangels en klemmen komend najaar nu eindelijk van start. In de toekomst ligt onze prioriteit bij onderwijs en opleiding, want kennis is macht. Met kennis geef je mensen een hengel in handen om straks zelf te kunnen vissen. Maar hoe kun je vissen als je wegens bijkomende zware beperkingen, ziekte of honger niet de kracht hebt om een hengel vast te houden? Daarom blijft naast een zakelijke aanpak, mededogen toch onze belangrijkste drijfveer.

Onze ambities zijn groter dan ons huidige budget. Het dekken van de lopende kosten voor onderwijs blijft een uitdaging waarvoor wij een beroep doen op uw goede hart.

Nijkerk, mei 2021,

Truus Jonker, secretaris

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*