ANBI

Beleidsplan 2022 stichting Fakkel 2000

Vooraf

Voor u ligt het beleidsplan voor 2022 van Stichting Fakkel 2000. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling

(zie http://www.belastingdienst.nl/variabel/niet_commerciële_organisaties/index.html ) en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Namens het bestuur,

Truus Jonker, secretaris.

Profiel van Stichting Fakkel 2000

In 1998 kwamen wij als blinden in contact met een Franstalige blinde jongere uit het West-Afrikaanse Kameroen. Hij had in Nederland asiel aangevraagd en smeekte ons de leefsituatie van zijn lotgenoten te verbeteren.

Daartoe werd op 15-11-1999, aan de vooravond van het nieuwe millennium, Fakkel 2000 opgericht om in Kameroen aan jongeren zonder perspectief de fakkel van solidariteit en bemoediging aan te reiken.

Visie

Conform de millenniumdoelen vinden wij dat ook kinderen en jongeren met ernstige visuele beperking in Kameroen recht hebben op ontplooiing tot volwaardige en autonome burgers.

Missie

Vanuit christelijke idealen streven wij naar verbetering van hun leefsituatie via voorlichting, rehabilitatie, onderwijs en scholing. Daarmee willen wij een menswaardig alternatief bieden voor bedelarij en prostitutiegerelateerde activiteiten waarmee velen van hen nog in hun levensonderhoud moeten voorzien. Zo stimuleren wij hun specifieke kwaliteiten en zelfrespect, waarbij meisjes en vrouwen extra aandacht krijgen.

Wij staan daartoe vrijwel dagelijks in contact met hun lokale belangenbehartigers, de leiders van bonafide blindenorganisaties in het land waarmee Fakkel 2000 contact onderhoudt. Daarbij is het streven de leerlingen na de basisvorming te integreren in het reguliere vervolgonderwijs teneinde hen niet te vervreemden van de samenleving waarin ze later toch zullen moeten functioneren.

Ook steunen wij gemotiveerde, vaak hoogbegaafde  studenten. Een aantal van hen heeft zich inmiddels een positie van aanzien weten te verwerven.

Daarnaast steunen wij ambitieuze jongvolwassenen met microkredieten voor het opstarten van gemeenschappelijke projecten waarmee zij op den duur in hun basisbenodigdheden kunnen voorzien.

Ons noodfonds ondersteunt diegenen onder hen die wegens bijkomende ziekte of beperking anders niet of nauwelijks zouden kunnen overleven.

Ambities voor het jaar 2022

1: Acquisitie

De werving van fondsen wordt georganiseerd op kleinschalige, maar directe wijze, bij donororganisaties en donateurs.

Jaarlijks dienen wij een projectaanvraag in bij donoren met een overeenkomstige doelstelling.

Wij informeren hen via jaarverslagen, eindejaarsrapportages en rapporten van evaluatiemissies. Donateurs met visuele beperking informeren wij ook via publicaties in (tijdschriften op CD). Onze notariële oprichtingsakte voorziet ook in de aanname van schenkingen, erfstellingen en legaten.

2: Onderwijscentrum

Na het financieren van de bouw in 2003 van een opleidingscentrum in de politieke hoofdstad Yaoundé, is in 2017 begonnen met de bouw van het nieuwe onderwijscentrum CALISA in de economische hoofdstad Douala. De afkorting staat voor Centre pour Alphabétisation, Formation et Insertion Sociale des Aveugles/ Centrum voor braillelezen en –schrijven, vorming en maatschappelijke inclusie van blinden.

De doelstelling voor 2022 is om het centrum CALISA geheel operationeel te hebben en hiermee een grote stap voorwaarts te zetten in de ontplooiing en maatschappelijke inclusie van blinden en slechtzienden in Douala en omstreken.

Bij het werven van gekwalificeerd onderwijspersoneel streven we ernaar ook kandidaten met visuele beperking aan te trekken om aldus als rolmodel te kunnen fungeren.

3: Containertransporten

Als ervaringsdeskundigen zamelen wij bij blinden in Nederland specifieke leermiddelen in waaronder brailleschrijfmachines, portable radio’s voor informatievoorziening en PC’s met software voor blinden. Alles wordt vooraf gecontroleerd en zo nodig gereviseerd. Opvouwbare blindenstokken en hulpmiddelen voor braille-onderwijs betrekken we rechtstreeks van fabrikant of importeur, waardoor de prijs aanzienlijk wordt gereduceerd.

Ook zamelen we goede (zomer)kleding en schoenen in voor de doelgroep.

Jaarlijks verzenden wij deze benodigdheden via betrouwbare en ervaren Kameroense expediteurs. Onze lokale partners organiseren in overleg met ons de distributie aan de organisaties van blinden met wie wij contact hebben en die ons streven naar zelfredzaamheid onderschrijven.

4: Voorlichting

In Kameroen dragen we bij aan de manifestaties rond Internationale Vrouwendag op 8 maart, aan de week rond de Dag van de witte stok op 15 oktober en aan de Internationale Dag Gehandicapten op 3 december.

Aan bewustwording in Nederland werken wij door het houden van lezingen en de verkoop van de autobiografie van René Mynkong uit Kameroen die verhaalt over zijn jeugd in armoede en zijn proces van blind worden.

Met het oog op de toekomst hebben wij in 2014 onze dochterstichting FAKKEL2000CAMEROUN laten legaliseren. Deze adviseert ons over te steunen projecten en urgenties. Daarbij is het ook de bedoeling dat zij rechtstreeks gelden gaat werven in Kameroen en in het Westen.

Sterkte-zwakte-analyse van de stichting

Sterkte:

–           Beheersing van de Franse taal als voertaal.

–           Levenservaring; pragmatisme, volharding en professionaliteit binnen ons bestuur.

–           Frequent contact per mobiel en mail met de vertegenwoordigers van de blindenorganisaties; zonodig ook met de leden zelf.

–           Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en broederschap. Dit betekent enerzijds dat wij oor hebben voor hun cultuurgerelateerde argumenten en oplossingen, maar anderzijds dat wij eisen stellen aan financiële transparantie en zorgvuldigheid. Daarbij werken wij ook aan implementatie van het plannen en handelen op lange termijn.

–           Onze zorgvuldige administratie stelt ons in staat eventuele onregelmatigheden of malversaties snel te ontdekken en te corrigeren. Gelukkig is dit maar zelden nodig.

–           Samenwerking met Wilde Ganzen als betrokken en terzake kundige donororganisatie.

–           Samenwerking met lokale expertise i.v.m. projectaanvragen.

–           Zelfbetaalde missies om het andere jaar voor het evalueren van projecten, samen met onze lokale partners.

–           Het aan den lijve ervaren van hun concrete realiteit en leefomstandigheden schept solidariteit,  geeft inzicht in het hoe en waarom van hun functioneren, biedt inside-information en reduceert verblijfskosten.

–           Fakkel 2000 is lidorganisatie van Vereniging Partin die zich inzet om particuliere initiatieven te promoten en bij te staan.

Zwakte:

–           De stichting heeft moeite om jongere bestuursleden en goedziende vrijwilligers te werven.

–           Financiële middelen ontoereikend om alle ambities te realiseren.

–           De traagheid van de Kameroense overheden, waardoor plannen niet binnen de gestelde limiet gerealiseerd konden worden.

–           De corruptie in alle geledingen van de samenleving waarvan de allerarmsten de dupe worden.

–           De gebrekkige infrastructuur van het land, denk aan OV en internet.

Huishoudelijk reglement

De bureaucratie rond stichtingen wordt steeds complexer, zulks ter voorkoming van fraude. Zo moet in de statuten het huishoudelijk reglement worden aangepast, via een notaris. wat weer extra kosten meebrengt. PARTIN, de branchevereniging van kleine particuliere initiatieven heeft hier al tegen geageerd, maar Minister Kaag van Financiën stelt tot dusver geen klachten te hebben ontvangen.

Wij zullen het huishoudelijk reglement aanpassen zodra ook een andere wijziging in de statuten nodig is. Vooruitlopend daarop zijn vast de volgende vereisten doorgevoerd:

Ter voorkoming van fraude vereist de belastingdienst sedert 1 juli 2021 bij overmaking van bedragen de handtekening van twee daartoe bevoegde bestuursleden.

Sedert 21 september 2021 is bij de Kamer van Koophandel de UBO van kracht, de afkorting staat voor Ultimate Beneficiary Owners. Bij stichtingen zoals de onze waarbij het bestuur zelf geen financieel belang heeft bij het vermogen, hebben wij ons ingeschreven als hogere leidinggevende.

Het beheer van het vermogen

De fondsen van stichting Fakkel 2000 zijn bescheiden en worden door haar beheerd.

Hoewel de spaarrente momenteel laag is, prefereert Fakkel 2000 de stabiliteit van een bankspaarrekening boven de risico’s van beleggen en andere financiële producten.

Jaarlijks wordt rond de € 45.000,– geworven en zo direct mogelijk besteed aan geoormerkte doelen met zo min mogelijk vertraging.

Een deel van de donaties voor onderwijscentrum CALISA staat nog op de balans, in afwachting van de realisatie van de overeenkomstige bestemmingen.

Op de ANBI-site zullen wij een beknopte staat van baten en lasten 2021 publiceren zodra de jaarrekening 2021 gereed is. Deze zal t.z.t. te vinden zijn op onze website onder Verslagen; het addendum  geeft een  duidelijke specificatie van de bestedingen in Kameroen.

De herkomst van de diverse ontvangsten wordt uit oogpunt van privacy niet nader gespecificeerd, tenzij de donororganisatie daar toch prijs op stelt..

Fakkel 2000 heeft geen kantoor- of personeelskosten. De bestuursleden kozen ervoor hun reiskosten niet te declareren. De functioneringskosten, waaronder bankkosten, kosten domeinnaam, kosten jaarrekening en kosten evaluatiemissies, worden om fiscale redenen wel gedeclareerd, maar vervolgens gedekt door giften vanuit het bestuur. Zo kunnen  alle giften voor 100% besteed worden aan de doelstelling.

Het RSIN van Fakkel 2000 is NL816351831.

De afkorting staat voor : Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer

Inschrijving Kamer van Koophandel  32076856

Bankrekening : NL67RABO3490624068 ten name van Stichting Fakkel 2000 te Nijkerk.

Verdere informatie is te vinden op website www.fakkel2000.nl

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat, tel. 033-2453705 of e-mail truus.jonker2000@gmail.com

Nijkerk,8 maart 2022,

Truus Jonker, secretaris

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*