Beleidsplan

Beleidsplan

Beleidsplan stichting Fakkel 2000

 

Vooraf

Voor u ligt het beleidsplan voor 2017 van Stichting Fakkel 2000. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI-regeling

(zie http://www.belastingdienst.nl/variabel/niet_commerciele_organisaties/index.html ) en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Namens het bestuur,

Truus Jonker, secretaris.

Profiel van Stichting Fakkel 2000;

In 1998 kwamen wij als blinden in contact met een Franstalige blinde jongere uit het West-Afrikaanse Kameroen. Hij had in Nederland asiel aangevraagd en verzocht ons de leefsituatie van zijn lotgenoten te verbeteren.

Daartoe werd op 15 november 1999, aan de vooravond van het nieuwe millennium 2000, Fakkel 2000 opgericht om in Kameroen jongeren zonder perspectief de fakkel van solidariteit en bemoediging aan te reiken.

Visie

In lijn met de Sustainable Development Goals vinden wij dat ook kinderen en jongeren met ernstige visuele beperking in Kameroen recht hebben op ontplooiing tot volwaardige en autonome burgers (SDG 4.5 & SDG 10.2).

Missie

Vanuit christelijke beginselen streven wij naar verbetering van hun leefsituatie via voorlichting, rehabilitatie, onderwijs en scholing. Daarmee willen wij een menswaardig alternatief bieden voor de vernederende activiteiten  zoals bedelen, prostitutie etc. waarmee velen van hen nog in hun levensonderhoud moeten voorzien. Zo stimuleren wij hun specifieke kwaliteiten en zelfrespect, waarbij meisjes extra aandacht krijgen.

Wij staan daartoe vrijwel dagelijks in contact met hun lokale belangenbehartigers, de leiders van bona fide blindenorganisaties door het land waarmee Fakkel 2000 contact onderhoudt. Daarbij is het streven de leerlingen na de basisvorming te integreren in het reguliere vervolgonderwijs teneinde hen niet te vervreemden van de samenleving waarin ze later zullen moeten functioneren. Ook steunen wij gemotiveerde, vaak hoogbegaafde  studenten. Een aantal van hen heeft zich inmiddels een positie van aanzien weten te verwerven.

Daarnaast steunen wij ambitieuze jongvolwassenen met microkredieten voor het opstarten van gemeenschappelijke projecten waarmee zij op den duur in hun basisbenodigdheden kunnen voorzien.

Ons noodfonds ondersteunt diegenen die wegens bijkomende ziekte of beperking anders niet of nauwelijks zouden kunnen overleven.

Ambities voor het jaar 2017

1: Acquisitie

De werving van fondsen wordt georganiseerd op kleinschalige, maar directe wijze bij donororganisaties en donateurs. Jaarlijks dienen wij projectaanvragen in bij donoren met een overeenkomstige doelstelling. Wij informeren hen via jaarverslagen, eindejaarsrapportages en rapporten van evaluatiemissies.

Donateurs met visuele beperking informeren wij ook via publicaties in tijdschriften op CD. Bewustwording vindt tevens plaats via kranteninterviews of kerkelijke acties.

Onze notariële oprichtingsakte voorziet ook in de aanname van schenkingen, erfstellingen en legaten.

 

2: Onderwijscentrum

Na het financieren van de bouw in 2003 van een opleidingscentrum in de politieke hoofdstad Yaoundé, worden plannen uitgewerkt voor onderwijscentrum CALISA in de economische hoofdstad Douala. De afkorting staat voor Centre d’Alphabétisation, de Formation et d’Insertion Sociale des Aveugles.

Daartoe hebben wij een strategisch gelegen bouwterrein aangekocht in een nieuwbouwwijk die toekomst heeft. De bouw heeft afgelopen jaren vertraging opgelopen; gelukkig heeft de nieuwe samenwerking met CAFRAD ertoe geleid dat er weer schot in de zaak is gekomen. CAFRAD staat voor Centre d’Animation, de Formation, de Recherche, d’Aide et de Dévelopement (centrum voor groepswerk, vorming, onderzoek, hulp aan en ontwikkeling van) maatschappelijk kwetsbare groepen zoals vrouwen, straatkinderen en gehandicapten.

CAFRAD is in Kameroen al meer dan 50 jaar actief, ook met begeleiding bouwprojecten, en maakt deel uit van de Evangelische Kerken.

Bij het toekomstige werven van gekwalificeerd onderwijspersoneel is het ons streven ook kandidaten met visuele beperking aan te trekken om zo als rolmodel te kunnen fungeren. 

3: Containertransporten

Als ervaringsdeskundigen zamelen wij bij blinden in Nederland specifieke leermiddelen in waaronder brailleschrijfmachines, portable radio’s voor informatievoorziening en PC’s met software voor blinden. Alles wordt vooraf gecontroleerd en zo nodig gereviseerd.

Opvouwbare blindenstokken en specifieke hulpmiddelen voor blindenonderwijs betrekken we rechtstreeks van fabrikant of importeur, waardoor de prijs aanzienlijk wordt gereduceerd.

Ook zamelen we (zomer)kleding en schoenen in voor de doelgroep. Jaarlijks verzenden wij deze benodigdheden via een betrouwbare Kameroenese expediteur die alles op tijd en zonder mankeren op de plaats van bestemming weet te krijgen. Samen met onze lokale partners organiseren wij de distributie aan de (organisaties van) blinden met wie wij contact hebben en die ons streven naar zelfredzaamheid onderschrijven.

4: Voorlichting

In Kameroen dragen we bij aan de manifestaties rond Internationale Vrouwendag op 8 maart en aan de week rond de Dag van de witte stok op 15 oktober.

Aan bewustwording in Nederland werken wij door het houden van lezingen en de verkoop van de autobiografie van René Mynkong die verhaalt over zijn jeugd in armoede en zijn proces van blind worden dat met geld voorkomen had kunnen worden.

Onze stichting financierde zowel de Franstalige als de Nederlandstalige uitgave.

Sterkte-zwakte-analyse van de stichting

 Sterkte:

–           Ervaringsdeskundigheid zowel inzake slechtziendheid als blindheid;               daarmee wederzijds aan een half woord genoeg.

–           Beheersing van de Franse taal als voertaal.

–           Levenservaring; pragmatisme, volharding en professionalisme binnen ons bestuur;

Permanente beschikbaarheid in geval van urgenties.

–           Onze adviseur, afkomstig uit Kameroen, assisteert bij diplomatieke correspondentie met Kameroenese overheden.

–           Frequent persoonlijk contact per mobiel en mail met de lokale partners.

–           Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en broederschap. Dit betekent enerzijds dat wij oor hebben voor hun cultuur gerelateerde argumenten en oplossingen, maar anderzijds dat wij eisen stellen aan financiële transparantie en zorgvuldigheid. Daarbij werken wij ook aan implementatie van het plannen en handelen op lange termijn.

Missies om de twee jaar voor het evalueren van projecten, samen met onze lokale partners.

–           Met het oog op de toekomst hebben wij in Kameroen een dochterstichting van Fakkel 2000 opgericht die ons adviseert over te steunen projecten en urgenties. Het is de bedoeling dat zij rechtstreeks gelden gaat werven in Kameroen en in het Westen. Daartoe hebben wij van de Kameroenese Ambassade alle medewerking.

  • Fakkel 2000 werkt op basis van vrijwilligheid en is lidorganisatie van Vereniging Partin die zich inzet om particuliere initiatieven te promotenmet de slogan:
  • ‘Samen kunnen we meer, samen doen we meer.”

 Zwakte:

–           De stichting heeft moeite om jongere bestuursleden en goedziende                   vrijwilligers te werven.

–           Beperkte managementcapaciteiten op locatie vertragen                                         implementatie projecten.

–           De lokale bureaucratie is soms een obstakel om snel resultaat te                        bereiken.

–           De gebrekkige infrastructuur van het land, denk aan beperkt internet.

 Mijlpalen 2017

  1. Wij continueren onze wervingsactiviteiten via artikelen, lezingen, kerstacties etc.
  2. Goedkeuring van project voor nieuwbouw school wordt verwacht eerste kwartaal 2017. Implementatie kan dan snel plaats vinden in samenwerking met CAFRAD en ACFISA. Tijdens de bouw zal door middel van rapportages en foto’s de voortgang gemonitord worden.
  3. Na voltooiing van het project vindt bezoek plaats om de opening van het onderwijscentrum bij te wonen en fotomateriaal te verzamelen voor onze donoren. Onze bevindingen zullen worden neergelegd in een eindverslag, (gesproken) tijdschriften, op onze website en op www.kleinegoededoelen.nl.
  4. Maandelijkse financiële verantwoording over uitgaven waarvoor wij vooraf toestemming hebben gegeven.

Wij controleren steeds of de begunstigden het hun toegezegde bedrag daadwerkelijk hebben ontvangen en bijv. niet slechts een gedeelte daarvan. Dankzij onze zorgvuldige administratie worden eventuele onregelmatigheden of malversaties snel opgespoord en aangepakt.

 Het beheer van het vermogen

De fondsen van stichting Fakkel 2000 zijn bescheiden en worden door haar beheerd. Hoewel de spaarrente momenteel laag is, prefereert Fakkel 2000 de stabiliteit van een bankspaarrekening boven de risico’s van beleggen en andere financiële producten.

Jaarlijks wordt rond de € 40.000,– geworven en zo direct mogelijk besteed aan geoormerkte doelen met zo min mogelijk vertraging. De voor het bouwproject geoormerkte donaties staan voorlopig nog op de balans, maar zullen in 2017 aangewend worden voor de daadwerkelijke constructie van de school.

Op de ANBI-site zullen wij een beknopte staat van baten en lasten 2016 publiceren zodra de jaarrekening 2016 gereed is. Deze zal t.z.t. te vinden zijn op onze website onder het kopje Verslagen en  geeft een  duidelijke specificatie van de bestedingen in Kameroen.

De herkomst van de diverse ontvangsten wordt uit oogpunt van privacy niet nader gespecificeerd.

Fakkel 2000 heeft geen kantoor- of personeelskosten. De bestuursleden kozen ervoor hun reiskosten niet te declareren. De functioneringskosten, waaronder bankkosten, kosten domeinnaam, kosten jaarrekening en kosten evaluatiemissies worden om fiscale redenen wel gedeclareerd, maar vervolgens ruimschoots gedekt door schenkingsaktes vanuit het bestuur. Zo kunnen  alle giften voor 100% besteed worden aan de doelstelling.

  • Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van Fakkel 2000 is NL816351831.
  • Inschrijving Kamer van Koophandel is 32076856
  • Bankrekening : NL67RABO3490624068 ten name van Stichting Fakkel 2000 te Nijkerk.

Verdere informatie is te vinden op website www.fakkel2000.nl

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat, tel. 033-2453705 of e-mail truus.jonker2000@gmail.com

Nijkerk, 9 januari 2017,

Truus Jonker, secretaris

 

 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*