Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

Al sedert de millenniumwisseling zetten wij ons met hart en ziel in om de schrijnende armoede en marginalisatie van onze blinde confrères en -soeurs in Kameroen uit de wereld te helpen. Via het stimuleren van hun kwaliteiten en het scheppen van kansen proberen wij hun een menswaardige en autonome toekomst te  bieden, samen met onze lokale partners vanuit onze dochterstichting. Want Fakkel 2000 Cameroun is al sedert 14 mei 2014 officieel gelegaliseerd.

Met uw steun gaf u ons werk handen, voeten en vleugels. Zo vormen wij samen een ketting van solidariteit waarin elke schakel onmisbaar is om ons doel te realiseren.

Op 14 april lanceerden wij onze vernieuwde website: eigentijds, aansprekend en overzichtelijk, maar gebouwd tegen sociaal tarief. Doneren kan nu eenvoudig via  het donatieformulier op de website.

Bestuur

In 2015 zijn er maar drie bestuursvergaderingen gehouden, maar tussentijds is er wel frequent overleg gevoerd.

In juli 2015 mochten wij Frans Davelaar als onze nieuwe penningmeester welkom heten, als opvolger van Rita Paas-Koekoek. Na zijn studie bedrijfskunde was hij werkzaam als management consultant. Vervolgens werkte hij gedurende negen jaar in Oost-Afrika voor het versterken van lokale organisaties en het opzetten van programma’s. Momenteel werkt hij als programma-adviseur Afrika bij de organisatie Mensen met een Missie in Den Haag.

Met zijn komst is ons bestuur verder verjongd tot een gemiddelde leeftijd van 45 jaar. Onze daadkrachtige en pragmatische adviseur Peter van Leerdam is als bouwkundige in Kameroen al sinds 2000 actief in de gezondheidszorg.

Wij beschikken ook over een Kameroenese adviseur, Colince Kouwa, voor het beoordelen van de doelmatigheid van hulpgoederen en voor diplomatieke correspondentie met Kameroenese overheden.

Communicatie

Meermalen per week hebben wij contact met onze partners in Kameroen, hetzij telefonisch, hetzij per e-mail. Dit is nodig om op spoedeisende situaties adequaat te kunnen reageren en om cultureel gerelateerde miscommunicatie te voorkomen en corruptie uit te sluiten.

Onze partners leggen maandelijks schriftelijk verantwoording af van de uitgaven die met onze toestemming gedaan zijn. Sinds onze dochterstichting Fakkel 2000 Cameroun officieel geregistreerd is, hebben we een betere basis voor onze activiteiten in Kameroen.

Sinds 2015 selecteert  het bestuur van onze dochterstichting, dat rechtstreeks contact heeft met de doelgroep zelf, de meest kansrijke projectaanvragen en mailt ons die toe. Zodra daarvoor de middelen zijn, kunnen we daadkrachtige blinden in Kameroen dan een kans geven. Het gaat dan wel om microkredieten die binnen de looptijd van een jaar moeten worden terugbetaald, zodat met het geldweer andere projecten kunnen worden uitgevoerd (revolving fund).

Op instigatie van de dochterstichting financierden we ook het onderwijs voor veelbelovende leerlingen en studenten door het land die het moeten stellen zonder steun van familie, zoals in de havenstad Douala, Bafoussam, Buéa in het Zuidwesten, het centraal gelegen Yaoundé en ook voor enkele kandidaten in het Noordwesten van Kameroen.

Door dit jong talent ontplooiingskansen te bieden, hopen wij dat de Kameroenese overheid zich  aangesproken zal voelen zelf een actiever gehandicaptenbeleid te propageren.

Onderwijsproject CALISA

De blindenorganisatie ACFISA in Douala geeft momenteel nog onderwijs in de provisorische ruimte van het Centre de la Jeunesse van de overheid, maar die oefent vanwege renovatieplannen steeds meer druk op hen uit om het centrum te verlaten. Gaandeweg werd ons wel de noodzaak duidelijk tot het zoeken van medefinanciers om straks de exploitatiekosten te kunnen dragen. Tegelijk hebben we in de loop van 2015 geconstateerd dat bij de bouw van een nieuw centrum op het terrein dat in juli 2013 is aangekocht, de nodige bezwaren zijn gerezen.

Zo zal de locatie hogere operationele kosten opleveren dan initieel was voorzien. De bereikbaarheid vormt vooralsnog een probleem  omdat de expansie van de stad richting de locatie in de nieuw te exploiteren wijk trager verloopt dan voorzien was.

Als we op die locatie zouden beginnen, zouden de leerlingen daarmee een hogere eigen bijdrage moeten betalen, hetzij voor vervoer, hetzij voor overnachtingsfaciliteiten.

Het huidige bestuur van blindenorganisatie ACFISA is zeer gemotiveerd en capabel in het runnen van een locatie voor onderwijs en scholing aan leerlingen met ernstige visuele beperking en heeft daarin sinds 1994 een naam opgebouwd.

Tijdens de ontwikkeling van het project constateerden we niettemin dat de kennis inzake het bouwen van een centrum met internaat en het overzien van de financiële consequenties ontoereikend zijn. Gezien de beperkte financiële draagkracht van Fakkel 2000 zien we hier risico’s, mede omdat zulke bouwprojecten vaak de originele begrotingen overstijgen en we niet de financiële ruimte hebben om een dergelijk risico te compenseren.

Op basis van deze zaken hebben we als bestuur de opties heroverwogen. Omdat de aankoop van een geschikt en betaalbaar gebouw in Douala-stad geen eenvoudige zaak is, hebben wij de blindenorganisatie samenwerking geadviseerd met lokale organisaties die op het gebied van bestuur en management hun sporen al verdiend hebben.

De kosten voor aankoop van het bouwterrein, commissie van de vastgoedmakelaar, administratieve procedures e.d. ad  € 28.348,63 waren geheel voor rekening van Fakkel 2000.

Dit betekent dat ons gezamenlijke actieresultaat voor het onderwijscentrum CALISA nog volledig  beschikbaar is.

Evaluatiemissie

Op instigatie van het Liliane fonds heeft onze dochterstichting in december 2014 een eerste bespreking gehad met de Cameroon Baptist Convention in Bamenda voor advies over de technische uitvoering van het project. Op haar advies heeft blindenorganisatie ACFISA haar bestuur versterkt met vastgoedmakelaar Nleng Marc Rodrigue, aannemer Ndjokoua Samuel en Paul Eckebil voor deskundige begeleiding van  het bouwproject. Tijdens mijn verblijf in Kameroen hebben wij met hen overleg gehad. Dhr. Ekkebil wil zich na zijn pensionering nu als accountant inzetten voor het nieuwe centrum. Als landbouwkundige heeft hij onder andere voor de humanitaire organisatie FAO gewerkt, ook in Italië en Nederland.

Voorts hadden wij een constructief onderhoud met Maître Kamako van Lions Club Baraccuda Douala, en met mw. Ekdy die de 12 afdelingen van Lions Pallutivier aanstuurt.

Zij verklaarden tot steun bereid te zijn zodra er met onderwijsactiviteiten was gestart.

In Bafoussam bezochten wij centrum CISPAM, een goed georganiseerde school met internaat  waar nu meer dan 120 blinde en slechtziende leerlingen inclusief onderwijs krijgen, samen met goedziende leerlingen.

Directeur Samuel Fondop, die zelf slechtziend is, legde uit dat men bescheiden moet beginnen; zodra de bouw zover is gevorderd dat er al onderwijsactiviteiten kunnen plaatsvinden, blijken potentiële partners bereid tot deelname; bij andere blindenscholen in Kameroen werkt dat eender.

In 2015 steunden wij CISPAM niet alleen met leermiddelen en hulpgoederen, maar dankzij een genereuze gift ook met de modernisering van twee klaslokalen voor de kleuters en basisschoolleerlingen. Dit had tot gevolg dat sindsdien het leerlingaantal explosief groeide.

 

Microkredieten

In 2015 verstrekten wij een microkrediet aan Moungang Achilles ‘Good business service’, een gecertificeerde onderneming in school- en kantoorbenodigdheden. Mede dankzij onze financiële steun behaalde hij in 2012 zijn diploma in zakenrecht. Met de opbrengst van zijn onderneming kan hij tevens zijn drie broers ondersteunen die ook niet kunnen zien.

Ook Doh Najela Glory ontving een microkrediet voor haar project voor in- en verkoop van pistaches. Het stelt haar in staat voor zichzelf en voor haar zoontje te zorgen.

Njiméli Godefroid zal met zijn microkrediet voor in- en verkoop van honing zijn gezin  kunnen onderhouden; in het verleden heeft hij zijn daadkracht al getoond.

Agbor Peter Tanjong hoopt met bereiding en verkoop van chin chin (etenswaren) in zijn onderhoud te kunnen voorzien en zo een toekomst op te bouwen.

Voorlichtingsprojecten

Van 1 t/m 8 maart 2014 werd in Douala voor de 29e maal Internationale Vrouwendag gevierd. Activiteiten: causerie, voorlichting, excursie, expositie handarbeidproducten en voedingswaren, défilé en soirée. Hieraan droegen wij financieel bij. Tijdens mijn evaluatiemissie heb ik deelgenomen aan het defilé op 8 maart. Het gedetailleerde rapport met financiële verantwoording is op aanvraag beschikbaar.

Ook voor de internationale Dag van de Witte Stok op 15 oktober verstrekten we een financiële bijdrage. In de week rond deze dag is er in Douala geflyerd en zijn er in kerken lezingen gehouden over de betekenis van de blindenstok in het verkeer en de concrete situatie van blinden in de Kameroenese samenleving. Daar is ook gevraagd de handarbeid- en voedingsproducten van blinden af te nemen. Van deze campagnes is het gedetailleerde rapport met financiële verantwoording beschikbaar.

In de plattelandsgemeente Njombé heeft de blindengroep AMO op 3 december de Internationale Dag Gehandicapten herdacht met manifestaties en verkoop van handarbeidproducten. Dat leverde veel goodwill op bij de lokale autoriteiten. Aan deze dag droegen we 50 000 F CFA/€ 76,33 bij.

Containertransport leermiddelen en hulpgoederen

Sinds 2015 laten wij dit uitvoeren door vervoerder DPA in Burgh Haamstede.

Van kringloopwinkel Derdehands te Apeldoorn die belangeloos levert aan ideële stichtingen, hebben we daartoe een grote hoeveelheid goede zomerkleding en –schoenen, strijkijzers, waterkokers en andere nuttige spullen gekregen.

Wij blijven op zoek naar hulpmiddelen voor blinden, vooral brailleschrijfmachines, zelfs als die mankementen vertonen; wij laten die repareren. Want ook andere blindenscholen door het land zitten er werkelijk  om te springen.

De container die op 20 september scheep ging, is op 26 november door de douane in Douala vrijgegeven. Daarna konden onze 63 colli worden overgedragen aan onze lokale partners die het rond de kerstdagen hebben gedistribueerd onder de organisaties en scholen van blinden door het land waarmee wij samenwerken. We noemen Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda, Buéa, Ebolowa, Elig Ngono, Njombé, Kribi en Bertoua.

Publiciteit en fondswerving

Op 22 april plaatste De stad Nijkerk een artikel over mijn evaluatiemissie, met foto van het defilé op Vrouwendag.

In het gesproken maandblad ‘Moet je horen’, editie mei en december, berichtten wij ook over ons werk.

Op 28 november was ik weer aanwezig bij de jaarlijkse PARTIN-dag, weer een thuiswedstrijd in Nijkerk. PARTIN is de branchevereniging voor particuliere initiatieven, kleine goede doelen die zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking.

Onze website bevat een ANBI-pagina  met de door de belastingdienst gevraagde informatie, waaronder een beleidsplan.

Om ons werk te kunnen voortzetten blijven donaties en giften onontbeerlijk. Wij danken al diegenen die ons zo trouw met hun jaarlijkse of periodieke giften blijven bemoedigen, soms met grote bedragen. Dit jaar willen we de Zrs. Dochters der Wijsheid in het zonnetje zetten die jaarlijks trouw € 500,– doneren.

Fakkel 2000 hanteert geen strijkstok en claimt ook geen directeurssalaris; wij werken pro Deo. Om fiscale redenen worden de kosten voor het functioneren van de stichting inclusief de kosten van mijn tweejaarlijkse evaluatiemissies wel gedeclareerd, maar vervolgens weer volledig gedekt met giften en schenkingen vanuit ons bestuur. Daarom mogen wij de ANBI-status blijven voeren waarmee uw gift aan onze stichting Fakkel 2000 fiscaal aftrekbaar blijft. Voor een akte van schenking, voor minimaal 5 jaar, is sinds 2014 geen notaris meer nodig. Voor de transparantie van onze bestedingen verwijzen wij naar onze gedetailleerde jaarrekening 2015 op de Goede Doelen-site van Kennisbank Filantropie.

Sedert 2013 handhaven wij uit besparingsoogpunt alleen nog ons rekeningnummer NL67RABO3490624068.

Toekomstperspectief

In de toekomst ligt onze prioriteit bij onderwijs en opleiding, want kennis is macht. Met kennis geef je mensen een hengel in handen om straks zelf te kunnen vissen. Maar hoe kun je vissen als je wegens ziekte of honger geen hengel kunt vasthouden? Daarom blijft naast een zakelijke aanpak, mededogen toch onze belangrijkste drijfveer.

Onze bevindingen in 2015 maakten in toenemende mate duidelijk dat voor de exploitatie van een onderwijscentrum specifieke expertise noodzakelijk is. Daartoe is er inmiddels contact gelegd met CAFRAD; de afkorting staat voor Centre d’Animation, de Formation, de Recherche, d’Aide et de Développement/centrum voor groepswerk, vorming, research, hulp en ontwikkeling van vrouwen en kinderen/jongeren in achterstandssituaties.

CAFRAD ressorteert onder de Evangelische Kerk in Kameroen en is al sedert 50 jaar actief. De organisatie wordt ondersteund door de kerkelijke organisatie ICCO in Nederland.

Tijdens mijn evaluatiemissie hadden wij al een constructief onderhoud met de algemeen coördinator, dominee Elouti Emmanuel, die zich zeer geïnteresseerd toonde.

Nijkerk, april 2016,

 

Truus Jonker, secretaris

 

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*