Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

Al sedert het jaar 2000 zet Fakkel 2000 zich met hart en ziel in om aan jongeren zonder uitzicht de fakkel van hoop, daadkracht en solidariteit aan te reiken. Ons doel is de schrijnende armoede en marginalisatie van onze blinde confrères en -soeurs in Kameroen uit de wereld te helpen. Dit willen wij bereiken door het stimuleren van hun kwaliteiten en het scheppen van kansen. Zo willen wij hun een menswaardige en autonome toekomst bieden. Dit doen wij in samenspraak met onze lokale partners vanuit dochterstichting Fakkel 2000 Cameroun, al sedert 2014 officieel gelegaliseerd. Met uw steun gaf u ons werk handen, voeten en vleugels. Zo vormen wij samen een ketting van solidariteit waarin elke schakel onmisbaar is om ons doel te realiseren. Op 14 juni 2016 ratificeerde Nederland, als een van de laatste landen, het VN-gehandicaptenverdrag. Laat ons dat inspireren om ons vanuit Nederland nog meer in te zetten voor onze doelgroep.

School 2016

Bestuur

In 2016 zijn er maar drie bestuursvergaderingen gehouden, maar tussentijds is er wel frequent overleg gevoerd.

Onze penningmeester Frans Davelaar was na zijn studie bedrijfskunde werkzaam als management consultant. Vervolgens werkte hij gedurende negen jaar in Oost-Afrika voor het versterken van lokale organisaties en het opzetten van programma’s. Daarna ging hij als programma-adviseur Afrika werken bij de organisatie Mensen met een Missie in Den Haag.

Onze daadkrachtige en pragmatische adviseur Peter van Leerdam was als bouwkundige in Kameroen al sinds 2000 actief in de gezondheidszorg. Op 9 december overleed hij, op 77-jarige leeftijd, op weg naar huis na zijn missie afgelopen november. Hij is daarmee zogezegd in het harnas gestorven. Wij danken hem voor zijn tomeloze inzet voor de goede zaak.

Onze Kameroenese adviseur, Colince Kouwa, beoordeelt de doelmatigheid van hulpgoederen en assisteert bij diplomatieke correspondentie met Kameroenese overheden.

Communicatie

Meermalen per week hebben wij contact met onze partners in Kameroen, hetzij telefonisch, hetzij per e-mail. Dit is nodig om op spoedeisende situaties adequaat te kunnen reageren en om cultureel gerelateerde miscommunicatie te voorkomen en corruptie uit te sluiten..

Onze partners leggen maandelijks schriftelijk verantwoording af van de uitgaven die met onze toestemming gedaan zijn.

Sinds onze dochterstichting Fakkel 2000 Cameroun officieel geregistreerd is, hebben we een betere basis voor onze activiteiten in Kameroen.

In 2016 besloot haar bestuur, dat rechtstreeks contact heeft met de doelgroep zelf, met de leningen voor inkomengenererende microprojecten pas op de plaats te maken, omdat de beheerders moeite hebben met het terugbetalen binnen de gestelde termijn. Ze zijn wel van goede wil, maar de Afrikaanse realiteit is weerbarstig. Wel is nog een lening verstrekt voor aankoop van een partij natuurhoning aan een vrouw die in de marktverkoop daarmee al ruime ervaring heeft.

Vooralsnog wordt prioriteit gegeven aan gemeenschappelijke projecten omdat daarin de leden verantwoordelijk zijn voor elkaar. Zodra daarvoor de middelen zijn, kunnen we daadkrachtige blindengroepen in Kameroen dan een kans geven. Het gaat dan wel om microkredieten die binnen de looptijd van een jaar moeten worden terugbetaald, zodat met het geld weer andere projecten kunnen worden uitgevoerd (revolving fund).

Op instigatie van de dochterstichting financierden we ook het onderwijs voor veelbelovende leerlingen en studenten door het land die het moeten stellen zonder steun van familie, zoals in de havenstad Douala, Bafoussam, Buéa in het Zuidwesten, het centraal gelegen Yaoundé en ook voor enkele kandidaten in het Noordwesten van Kameroen. Door dit jong talent ontplooiingskansen te bieden, hopen wij dat de Kameroenese overheid zich  aangesproken zal voelen zelf een actiever gehandicaptenbeleid te propageren.

Onderwijsproject CALISA

Het Centre de la Jeunesse in Douala-stad, dat totnogtoe ook onderdak bood aan de blindenorganisatie ACFISA, staat op de nominatie om afgebroken te worden vanwege saneringswerkzaamheden van de lokale overheid.

Voor de realisatie van onderwijscentrum CALISA zijn we afgelopen voorjaar in Douala-stad op zoek gegaan naar geschikte en betaalbare locaties. Maar vanwege de hoge kosten en de risico’s, denk aan onvoorziene problemen bij de overdracht, hebben we daarvan toch moeten afzien, mede op advies van terzake kundigheid bij CAFRAD.

De naam staat voor Centre d’Animation, de Formation, de Recherche, d’Appui et de Développement/Centrum voor groepswerk, scholing, onderzoek, hulp aan en ontwikkeling van mensen aan de rand van de samenleving, zoals vrouwen, straatkinderen en gehandicapten. Deze organisatie zet zich, geïnspireerd door het Evangelie, al ruim 50 jaar onvermoeibaar in om hen via onderwijs en scholing een opstap te bieden naar een volwaardig bestaan. Zo organiseert ze ook sinds lang voorlichtingsactiviteiten samen met blindenorganisatie ACFISA in Douala.

Voor de bouw op het al aangekochte terrein in de nieuwbouwwijk van Douala werd besloten tot een tripartite samenwerkingsovereenkomst tussen CAFRAD, ACFISA en Fakkel 2000. Tijdens mijn evaluatiemissie, van 20-29 september jl., hadden wij met het bestuur van CAFRAD daarover een constructief onderhoud. CAFRAD staat als structuur goed bekend vanwege haar deskundigheid en daadkracht en werkt ook samen met buitenlandse partners, zoals Kerkinactie.

Op 7 december kwam de coördinator, Ds. Sadrack Djiokou, naar Nederland om samen met ons bestuur bij Wilde Ganzen in Hilversum en de Christelijke Blindenbibliotheek in Ermelo de nieuwe plannen te bespreken voor de bouw op het aangekochte terrein. CAFRAD zal nu vóór medio februari een nieuw bouwplan met doorgerekende begroting aan hen voorleggen. Zodra daarvoor dan groen licht is gegeven, kunnen zij het geoormerkte budget van de in 2012 gehouden inzamelingsactie weer beschikbaar stellen en kan dan eindelijk gestart worden met de bouw van het onderwijscentrum. Want het leven heeft ons geleerd een sinds lang gekoesterd ideaal nooit op te geven.

 

Containertransport

In 2016 hebben wij ons jaarlijkse transport van leermiddelen en hulpmiddelen toevertrouwd aan de Kameroenese exporteur Samuel Pokam die precies weet hoe hij het douanepersoneel in de haven van Douala moest benaderen. Hij haalde onze 34 colli, koffers en bananendozen, op 9 juli bij ons op en bracht op 15 september alles zonder mankeren op de plaats van bestemming in Douala. Zo konden extra kosten worden bespaard door tijdens mijn evaluatiemissie, van 20 t/m 29 september jl., de goederen te distribueren onder de organisaties en scholen van blinden door het land waarmee wij samenwerken. We noemen: ACFISA in de havenstad Douala en AMO te Njombé in de Littoral, Yaoundé, de politieke hoofdstad, CISPAM te Bafoussam, Bamenda en Buéa in het westen, MEWIC te Belo in het noordwesten, APHAVE te Ebolowa in het zuiden, GHANDIVAC te Elig Ngono, Kribi, en CFOJAB te Bertoua in oost-Kameroen.

Van kringloopwinkel Derdehands te Apeldoorn die belangeloos levert aan ideële stichtingen, hebben we daartoe een grote hoeveelheid goede zomerkleding en –schoenen, mooie portable radio’s, strijkijzers en andere nuttige spullen gekregen.

Wij blijven op zoek naar hulpmiddelen voor blinden, vooral brailleschrijfmachines, zelfs als daaraan iets mankeert; wij laten die repareren. Want ook andere blindenscholen door het land zitten er werkelijk  om te springen.

In 2016 steunden wij  de geïntegreerde blindenschool CISPAM in Bafoussam niet alleen met leermiddelen en hulpgoederen, maar dankzij een genereuze gift ook met de modernisering van weer twee klaslokalen voor de kleuters en basisschoolleerlingen. Dit had tot gevolg dat sindsdien het leerlingaantal explosief groeide.

Directeur Samuel Fondop, die zelf slechtziend is, legde uit dat men bescheiden moet beginnen; zodra de bouw zover is gevorderd dat er al onderwijsactiviteiten kunnen plaatsvinden, blijken potentiële partners bereid tot deelname; bij andere blindenscholen in Kameroen werkt dat eender.

Voorlichtingsprojecten

Van 1 t/m 8 maart 2016 werd in Douala voor de 31e maal Internationale Vrouwendag gevierd. Activiteiten: causerie, voorlichting, excursie, expositie handarbeidproducten en voedingswaren, défilé en soirée. Hieraan droegen wij financieel bij.

Het gedetailleerde rapport met financiële verantwoording is op aanvraag beschikbaar.

Ook voor de internationale Dag van de Witte Stok op 15 oktober verstrekten we een financiële bijdrage. In de week rond deze dag is er in Douala geflyerd en zijn er in kerken lezingen gehouden over de betekenis van de blindenstok in het verkeer en de concrete situatie van blinden in de Kameroenese samenleving. Daar is ook gevraagd de handarbeid- en voedingsproducten van blinden af te nemen.

Van deze campagnes is het gedetailleerde rapport met financiële verantwoording beschikbaar.

In de plattelandsgemeente Njombé heeft de blindengroep AMO op 3 december de Internationale Dag Gehandicapten herdacht met manifestaties en verkoop van handarbeidproducten. Dat leverde veel goodwill op bij de lokale autoriteiten. Aan deze dag droegen we 50 000 F CFA/€ 76,33 bij.

Sinds Fakkel 2000 actief is in Kameroen is de door ons geïmporteerde witte stok nu alom bekend als symbool van mobiliteit en volwaardigheid: Een handicap is niet langer te wijten aan hekserij of wraak van de voorouders, je mag er zijn, ook als blinde of zeer slechtziende.

Samba 2016

 Publiciteit en fondswerving

Naar aanleiding van mijn voorgenomen evaluatiemissie publiceerde De stad Amersfoort op 25 augustus 2016 een interview met mij.

Op 26 oktober plaatste De stad Nijkerk een interview over mijn reiservaringen.

Dit resulteerde in de uitnodiging van de Catharina parochie om tijdens de kerstnachtdienst te komen vertellen over ons werk in Kameroen. De collecte-opbrengst  bedroeg maar liefst €1.685,55 benevens een losse gift van € 50,–.

In het gesproken maandblad ‘Moet je horen’, editie november en januari 2017, die al eind december uitkwam, berichtten wij ook over ons werk.

Op 10 december bezocht ik weer de jaarlijkse PARTIN-dag, de branchevereniging voor particuliere initiatieven, kleine goede doelen die zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking. Ons adagium: ‘Samen kunnen we meer, samen doen we meer.’

Onze website bevat een ANBI-pagina  met de door de belastingdienst gevraagde informatie, waaronder het beleidsplan 2017.

Om ons werk te kunnen voortzetten blijven donaties en giften onontbeerlijk. Wij danken al diegenen die ons zo trouw met hun jaarlijkse of periodieke giften blijven bemoedigen, soms met grote bedragen. Zo mochten we van Stichting Weeshuis Nijkerk het afgelopen jaar een extra donatie ontvangen vanwege de zorgvuldige verslaglegging,.

Fakkel 2000 hanteert geen strijkstok en claimt ook geen directeurssalaris; zij werkt pro Deo. Om fiscale redenen worden de kosten voor het functioneren van de stichting inclusief de kosten van mijn tweejaarlijkse evaluatiemissies wel gedeclareerd, maar vervolgens weer volledig gedekt met giften en schenkingen vanuit ons bestuur. Daarom mogen wij de ANBI-status blijven voeren waarmee uw gift aan onze stichting Fakkel 2000 fiscaal aftrekbaar blijft.

Voor een akte van schenking, voor minimaal 5 jaar, is sinds 2014 geen notaris meer nodig.

Voor de transparantie van onze bestedingen verwijzen wij naar het gedetailleerde financiële jaarverslag 2016 op de Goede Doelen-site van Kennisbank Filantropie.

Toekomstperspectief

In de toekomst ligt onze prioriteit bij onderwijs en opleiding, want kennis is macht. Met kennis geef je mensen een hengel in handen om straks zelf te kunnen vissen. Maar hoe kun je vissen als je wegens ziekte of honger niet de kracht hebt om een hengel vast te houden? Daarom blijft naast een zakelijke aanpak, mededogen toch onze belangrijkste drijfveer.

Dit jaar zijn we later dan gewoonlijk met onze jaarstukken, waarvoor excuses. Die waren in maart feitelijk al gereed, maar voor het bouwproject CALISA wilden we nog wachten op groen licht van Wilde Ganzen. De behandeling van de nieuwe projectaanvraag door onze samenwerkingspartner CAFRAD heeft evenwel vertraging opgelopen. Binnenkort zullen we de beslissing van Wilde Ganzen afzonderlijk melden, dus nog even geduld.

Nijkerk, mei 2017,

Truus Jonker, secretaris

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*